Kadına Yönelik Şiddetin Erkekler Tarafından Değerlendirilmesi: Sakarya Örneği

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2019

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu araştırma toplumumuzda yaygın olarak görülen kadına yönelik şiddetin erkek bakış açısıyla değerlendirilmesi üzerine kurgulanmıştır. Aile içindeki tüm bireyler aile içi şiddete maruz kalmakla birlikte şiddetin merkezini kadın oluşturmaktadır. Araştırmanın genel amacı ve alt amaçları esas alınarak 210 evli erkeğe anket uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS programında analiz edilmiş; frekans, KiKare, Spearmon Rho, Bağımsız Örneklem t-Testi, Tek Yönlü Varyans ve Tek Yönlü ANCOVA analizleri uygulanmıştır. Araştırma bulgularına göre; eğitim seviyesi ile ekonomik şiddet arasında doğrusal bir ilişki olduğu, kadına yönelik şiddet gösterme nedeninin erkeklerin mesleğine göre farklılık gösterdiği, geçmişteki şiddet deneyimi ile kadına yönelik şiddet tutumu arasında ilişki olduğu, şiddet uygulamada dini kriterlerin göz önünde bulundurulmasının başkalarının yanında kadına hakaret etme tutumu üzerinde etkiye sahip olduğu ve şiddet gösterme nedenlerinin evlilik kararının kim veya kimlerle birlikte verildiğine göre farklılık gösterdiği ortaya konmuştur. Şiddetin sebepleri daha çok ekonomik sorunlar, ikili ilişkilerden kaynaklı sorunlar ve psikolojik sorunlar olarak görülmekte ve bunları toplum baskısı ve madde kullanımı takip etmektedir.
This study is based on the evaluation of violence against women, which is common in our society, from a male point of view. Although all individuals in the family are exposed to domestic violence, women are at its center. A questionnaire was applied to 210 married males based on the general and sub-objectives of the study. The data were analyzed in SPSS software and frequency, Chi-Square, Spearman Rho, Independent Samples t-Test, One-Way ANOVA and One-way ANCOVA analyzes were applied and interpreted. According to research findings it is revealed that there is a linear relationship between education level and economic violence, the reason for violence against women differs according to the profession of men, there is a relationship between experience of violence in the past and attitude towards violence against women, considering religious criteria related to violence against women has an effect on attitude of publicly insulting women, and reasons for violence against women differs according to with whom marriage decision is given. The causes of violence are mostly economic, bilateral relational and psychological problems, followed by community pressure and substance abuse.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Şiddet, Kadına yönelik şiddet, Erkek şiddeti, Fiziksel şiddet, Ekonomik şiddet

Kaynak

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

21

Sayı

2

Künye