Toros Sediri (Cedrus libani) kabuk taneninin fenolik bileşimi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2017

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Çalışmanın amacı: Bu çalışma kapsamında ülkemizde doğal olarak yetişen Toros sediri (Cedrus libani A. Rich.) ağaçlarının üretim kesimi sonucunda ortaya çıkan atık kabuklarından tanen ekstraksiyonu gerçekleştirilmiştir. Sedir kabuk taneni fenolik bileşimi analitik yöntemler ve FTIR analizi ile ortaya konulmuştur. Çalışma alanı: Atık ağaç kabuklarından tanen eldesi, ekstraktın fenolik bileşik karakterizasyonu ve endüstriyel kullanım olanaklarının belirlenmesidir. Materyal ve Yöntem: Adana bölgesinden temin edilen sedir kabuğu örnekleri, 1:8 kabuk çözücü oranında, 70°C'de 1 saat sıcak suda ekstrakte edilmiştir. Ekstrakt çözeltilerinde verim, pH ve stiasny sayısı değerleri belirlenmiştir. Ardından elde edilen tanenin fenolik bileşimi toplam fenol tayini, bütanol:HCl yöntemi, DNS indirgen şeker tayini ve FTIR analizi ile incelenmiştir. Sonuçlar: Ekstraksiyon sonucunda % 8.99 verim ve 28.85 stiasny sayısı değeri belirlenmiştir. Toplam fenol tayinini sonuçlarına göre eter fazı 15.02 mg/g ve su fazı 27.77 mg/g; bütanol HCl yöntemiyle 7.61 mg/g proantosiyanidin ve DNS indirgen şeker tayini sonucunda 41.77 mg/g değerleri elde edilmiştir. Tanen örneğinin FTIR spektrumu incelendiğinde kondanse tanenler için karakteristik 1605 cm-1 piki görülmektedir. Araştırma vurguları: Fenolik bileşik analiz metotları ve FTIR analizi ile toros sediri kabuk taneninin kondanse tanen yapıtaşı monomerik flavonoid birimleri içerdiği ortaya konulmuştur
Aim of study: In this study, tannin extraction from waste barks was performed which occur as a result of logging production of Taurus cedar tree (Cedrus libani A. Rich.) that grows naturally in our country. The phenolic composition of the cedar bark tannin was introduced by analytical methods and FTIR analysis. Area of study: Extraction of tannin from waste wood bark, characterization of phenolic compound and determination of industrial use possibilities. Material and Methods: The bark sample of Taurus cedar from Adana district was extracted from bark:water ratio of 1:8 (w/w) at 70 °C for 1 hour. Extraction yield, pH and stiasny number values were determined at the extract solution. Then, phenolic composition of the tannin was investigated by total phenol content, butanol:HCl assay, DNS reducing sugar method, and FTIR analysis. Main results: As a result of extraction, tannin yield and stiasny number value were determined 8.99 % and 28.85, respectively. The results of total phenol content were 15.20 mg/g in ether phase and 27.77 aqueous phase. According to butanol-HCl assay, 7.61 mg/g proanthocyanidin content was found and 41.77 mg/g reducing sugar power were assayed by DNS reducing sugar method.FTIR spectra of the tannin was observed that presence of the characteristic peak for condensed tannin at 1605 cm-1. Research highlights: Phenolic compound analysis methods and FTIR analysis revealed that the the bark tannin of taurus cedar contained flavonoid units, which are monomeric building units of condensed tannins

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Gıda Bilimi ve Teknolojisi

Kaynak

Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi

WoS Q Değeri

N/A

Scopus Q Değeri

Cilt

17

Sayı

4

Künye