A STUDY ON ELITE WRESTLERS: WEIGHT LOSS AND DEPRESSION5

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2013

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Güreş gibi yarışma öncesi müsabaka tartısı yapılan sıklet sporlarında, sporcular genellikle hızlı ağırlık kayıpları gerçekleştirmektedirler. Hızlı ağırlık kayıplarını sauna, sıvı ve besin kısıtlaması yaparak gerçekleştiren sporcular da dehidrasyona maruz kalmaktadırlar. Bu çalışma dehidrasyonun elit güreşçiler üzerinde oluşturduğu depresif durumları incelemek amacı ile planlanmıştır. Çalışmaya üniversitelerarası Türkiye şampiyonasında mücadele eden 136 erkek elit güreşçi katılmıştır. Güreşçilerin depresyon düzeylerini belirleyebilmek için Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) ile birlikte; yaş, boy, vücut ağırlığı, müsabaka vücut ağırlığı kaybı miktarı ve yıllık müsabaka sayısını belirten kişisel bilgi formları müsabaka tartısından 1 saat önce uygulanmıştır. Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde değişkenler arasındaki ilişkiler korelasyon analizi ile incelenmiş olup, değişkenlerin karşılaştırılmasında iki grup için; Bağımsız Örneklem T Testi (Independent Samples T Test), ikiden fazla grup için; Tek Yönlü Varyans Analizi (One Way ANOVA) kullanılmıştır. Sonuç olarak; Bir şampiyona öncesi dehidrate olan sporcuların depresyon düzeyleri incelediğinde kaybedilen ağırlık miktarı ile depresyon düzeyleri arasında pozitif yönlü ilişki olduğu, kaybedilen ağırlıık miktarı arttıkça depresyon düzeylerinin de arttığı tespit edilmiştir (p<0,001).
Among weight-sports like wrestling where athletes are required to weigh-in before the competitions and their weights are measured; athletes generally lose weight rapidly. Athletes who carry out rapid weight loss through sweat room, liquid and nutrition restrictions undergo dehydration. The current study was undertaken to examine the depressive status caused by dehydration among the elite wrestlers. 136 wrestlers who participated in Turkish Interuniversity Wrestling Championship were included in the study. Together with Beck’s Depression Inventory (BDI) used to determine depression levels of the wrestlers; personal information forms that addressed age, height, weight, amount of weight lost before the competition and annual competition numbers were administered to the athletes one hour before weigh-in before competition. For the data assessment; correlations among the variables were investigated with correlation analyses and Independent Samples T Test for two groups while one way variance analysis (One Way ANOVA) was used for the groups more than two groups. As a result; when depression levels of the athletes who got dehydrated before a competition were examined; it was found out that there was a positive correlation between the amount of the weight lost and depression levels and as the amount of the weight lost increased so did depression levels (p&lt;0.001).

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Spor Bilimleri, Eğitim, Eğitim Araştırmaları

Kaynak

Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

7

Sayı

3

Künye