Ortak Dersler Bölümü Yayın Koleksiyonu

Bu koleksiyon için kalıcı URI

Güncel Gönderiler

Listeleniyor 1 - 7 / 7
 • Öğe
  The evaluation of physical education, sport, and exercise for individuals with mental disabilities in Turkey: A study of meta-synthesis
  (Mattioli 1885, 2021) Bastık, Canan; Gümüşdağ, Hayrettin; Çetiner, Ömürhan; Gürsoy, Recep; Özmaden, Murat
  This study aimed to analyze the results of studies conducted on physical education, sports, exercise, and physical activity applied to individuals with developmental disabilities in Turkey. Methods: A total of 47 studies, including 23 master theses between 2012-2020 and 24 articles between 2014-2020 were examined, and the obtained data were analyzed with a meta-synthesis study using the qualitative research method. Studies to be included in the research were chosen by using the Google Academic search engine, Council of Higher Education National Thesis Center, and Dergipark databases. Chosen articles’ code, author, year and aim, distribution by type, data collection tools, sample group, and sample number, research methods, and the data related to the results obtained at the end of these studies were examined in detail. However, in this study, a general evaluation of existing studies in the literature was performed. Results: It was predicted that the data obtained would be beneficial in terms of directing future research and in terms of awareness of physical education, sports, exercise, and physical activity studies conducted for individuals with mental disability. Conclusion: It was determined that when physical education, sports, and exercises applied to individuals with mental disabilities at a trainable level systematically and regularly, provided positive and significant improvements on their bio motor properties.
 • Öğe
  A preliminary study for evaluating immediate post- vibration effects of whole body vibration on postural control
  (2017) Kırkaya, İzzet; Şimşek, Deniz; Soylu, Abdullah Ruhi
  The aim of the preliminary study was to evaluate body sways simultaneously in mediolateral (ML) and anteroposterior (AP) directions of postural control measurements immediately after vibration stimulus. The participants were exposed to vibration stimulus for 60 s time period in static squat position with 1500platform. The vibration stimulus was given by a Compex WINPLATE Galileo 2000 device in up-down direction. Vibration amplitude and frequency were 2 mm and 40 Hz respectively. Each subject’s recording time was 70 s (5 s rest, 60s vibration and 5 s rest) for all sessions. The subjects stayed on the force measuring platform during each 70 s recording session. Soft mat of the vibration platform was placed between the vibration and force measuring platforms for reliable data and to prevent any damage on the force device. ML and AP force values normalized with respect to body weights for each subject. There were no statistically significant differences between the pre-vibration and post-vibration normalized force values. So, we claim that post-vibration effects are not statistically detectable unless a posture disturbance factor (for example moving from vibration device to force measurement device) occurs. The present study can be used as a reference to pave the way for the development an effective and sensitive measurement protocol of postural control
 • Öğe
  Toplumdaki bireylerin olimpiyat oyunları hakkında yaklaşımları
  (2012) Şenduran, Fatih; Şahin, Süleyman; Bastık, Canan; Gümüşdağ, Hayrettin
  Öz Bu çalışmada, günümüz şartlarında, çeşitli demografik yapıya sahip bireylerin olimpiyat oyunları hakkındaki görüşlerini ve olimpiyat oyunlarının ülkemizde yapılabilmesi durumuna inanma seviyelerini ortaya koyarak, toplumun olimpiyat oyunları hakkındaki düşüncelerini ve tavrını değerlendirmek amaçlanmıştır. Çalışmaya 213 erkek ve 154 kadın olmak üzere 367 kişi katılmıştır. Elde edilen veriler basit istatistiksel yöntem olan frekans dağılımları ve bağımsız iki grubun bağımlı bir değişkene ilişkin ölçümlerini karşılaştırmak için kullanılan Ki-Kare testi ile değerlendirilmiştir. Anlamlılık düzeyi 0.05 olarak alınmıştır. Çalışma bulgularına göre katılımcıların Olimpiyat Oyunları hakkındaki görüşlerinin genel anlamda yapıcı olmasının yanında; katılımcıların TMOK'nin faaliyetlerine ilgisiz ve Olimpiyat Oyunları hakkında genel bilgilerinin zayıf olduğu gözlendi. Bu bulgular doğrultusunda olimpiyat oyunlarına hazırlık sürecinde TMOK faaliyetleri topluma tanıtılmalı, katılımcıların konu hakkındaki bilgi eksiklikleri tamamlanmalı ve ilgisi arttırılmalıdır. Toplum, salt futbol kültürü etkisinden kurtarılmalı, entelektüel spor kültürünün geliştirilmesi sağlanmalı, ayrıca olimpiyat oyunlarının mevcut branşları Türk toplumuna görsel medyada tanıtılmalıdır.
 • Öğe
  BURNOUT IN PROFESSIONAL SOCCER PLAYERS: THE ROLE OF AGGRESSION AND ANXIETY
  (2013) Gümüşdağ, Hayrettin; Bastık, Canan; Yamaner, Faruk; Kartal, Alpaslan; Ünlü, Cisem
  Tükenmişlik karmaşık bir sendrom olup, aşırı stress, bilişsel, fizyolojik, davranışsal ve durumsal etkiler gibi kişisel faktörler neden olabilir. Tükenmişlik, insanda sadece psikolojik değil aynı zamanda fizyolojik olarakta etkiler, enerji kaynaklarının kaybı, kardiovaskülar riskindeki artış, enfeksiyon ve sakatlık riskinin artması örnek olarak verilebilir. Tükenmişlik her ne kadar spor’un bütün alanların da görülsede son 10 yıldır özellikle de futbolda sıkça karşılaşılmaktadır. Bu çalışmada Türkiye’de önemli bir yere sahip olan futbol da tükenmişlik, yarışma kaygısı, yarışma durumluluk kaygısı ve saldırganlık arasındaki ilişki ve tükenmişlik seviyesini etkileyen yaş, eğitim seviyesi, medeni durum, oyun mevkiisi ve lig seviyesi gibi faktörler değerlendirilmiştir. Bu çalışma Türk futbolundaki şike söylentileri üzerine bir ay ertelenen futbol sezonu döneminde rastgele seçilen Türkiye profesyonel ligindeki takımların bulundukları kamplara gidilerek, gerekli presedürler ve izinler alınarak yapılmıştır. Bu çalışmaya Türkiye profesyonel liglerinde oynayan 19-30 yaşları arasında (ortalama= 24.4, SS= 2.88) toplam 554 erkek profesyonel futbolcu gönüllü olarak katılmış olup, çalışmanın amacı kendilerine açık bir şekilde anlatılmış ve demografik, tükenmişlik, kaygı, saldırganlık anket, envantör ve ölçekler uygulanmıştır. Bu çalışma da, profesyonel futbolcuların tükenmişlik seviyelerini değerlendirmek için Raedeke ve Smith’in, (2001) 15 maddeden oluşan ve 5 dereceli likert tipi cevaplanarak, 3 alt ölçek olan duygusal /fiziksel tükenme , düşük başarı duygusu (kişisel başarı) ve duyarsızlaşma için güvenirliği sırasıyla .91, .85, .90 olan Atletik tükenmişlik anketi (ABQ) kullanılmıştır. Yarışma kaygısı algılarını belirlemek için için Martens’in, (SCAT, 1977) 15 maddeden oluşan ve Türkçe güvenirliği Özbekçi (1989) tarafından yapılan testin 10 maddesinin kaygı ile ilgili olan, geri kalan 5 maddenin ise öznel cevap azaltan sorularla ilgili olan testi, yarışma durumluluk kaygısı için Martens ve arkadaşları’nın, (CSAI-2, 1990) 27 sorudan oluşan ve 4’lü Likert ölçeği olan 3 alt ölçekli Türkçe güvenirliği sırasıyla .94, .96,.92 olarak Koruç (1998) tarafından yapılan envanter, futbolcuların saldırganlık seviyelerini ölçmek için de Kiper’in (1984) geliştirdiği 30 maddelik 3 alt ölçekli ve 7’li Likert tipi saldırganlık ölçeği kullanılmıştır. Cronbach alfa güvenirlik ve geçerlilik testi yapılarak verilerin ortalamaları, standart sapmaları, hesaplanarak Pearson Korelasyon analizi ve çoklu Regrasyon analizi yapılmıştır. Futbolcuların farklı değişkenlerinin, futbolcuların tükenmişlik seviyeleri üzerine etkilerini anlamak için üç adımlı hiyerarşik regresyon modeli kullanılmıştır. Birinci modeli yaş, medeni hali ve eğitim seviyeleri oluşturulmuştur. Daha sonra ikinci model de, lig seviyeleri ve oyun mevkiileri kullanılmıştır. Hiyerarşik regresyon analizi için son model de, yarışma kaygısı, yarışma durumluluk kaygısı ve saldırganlık seviyeleri kullanılmıştır. Model 1 ve 3’de belirgin ilişki bulunurken halbuki, model 2’de ilişki bulunmamıştır. Hiyerarşik regrasyon analiz sonuçları; sporcu’nun yaşı (? = .23; t = 5.02; p < .01), yarışma kaygıları (? = .19; t = 4.45; p < .01) ve yarışma durumluluk kaygıları (? = .23; t = 5.43; p < .01) arasında sporcuların tükenmişlik seviyelerinde belirlenmesinde bir ilişki tespit edilmiştir. Her ne kadar medeni halleri, oyun mevkiileri, eğitim seviyeleri, lig seviyeleri ve saldırganlık seviye değerleri yüksekse de bütün sporcuların tükenmişlik belirtileri ile ilişiksizlik ortaya çıkmıştır. Normal olarak saldırganlığın tükenmişliği tetiklediği düşünülsede çalışmamızda böyle bir ilişkiye rastlanmamıştır. Futbolcu yaşının tükenmişlik seviyesiyle ilişkili olması daha sakin ve tecrübeli olmalarına bağlanabilir. Yarışma kaygısı ve yarışma durumluluk kaygısının futbolcuların tükenmişlik seviyeleriyle ilişkili bulunması manidardır. Çalışmamız profesyonel futbolcuların tükenmişlik seviyelerini hangi değişkenlerin etkilediğini bilinmesi açısından spor adamlarına ve özelliklede antrenörlere katkısı olacaktır ancak, bu konuda daha özel ve daha fazla çalışmalar da yapılmalıdır.
 • Öğe
  A STUDY ON ELITE WRESTLERS: WEIGHT LOSS AND DEPRESSION5
  (2013) Işık, Özkan; Gökdemir, Kadir; Bastık, Canan; Yıldırım, İrfan; Doğan, İlkay
  Güreş gibi yarışma öncesi müsabaka tartısı yapılan sıklet sporlarında, sporcular genellikle hızlı ağırlık kayıpları gerçekleştirmektedirler. Hızlı ağırlık kayıplarını sauna, sıvı ve besin kısıtlaması yaparak gerçekleştiren sporcular da dehidrasyona maruz kalmaktadırlar. Bu çalışma dehidrasyonun elit güreşçiler üzerinde oluşturduğu depresif durumları incelemek amacı ile planlanmıştır. Çalışmaya üniversitelerarası Türkiye şampiyonasında mücadele eden 136 erkek elit güreşçi katılmıştır. Güreşçilerin depresyon düzeylerini belirleyebilmek için Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) ile birlikte; yaş, boy, vücut ağırlığı, müsabaka vücut ağırlığı kaybı miktarı ve yıllık müsabaka sayısını belirten kişisel bilgi formları müsabaka tartısından 1 saat önce uygulanmıştır. Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde değişkenler arasındaki ilişkiler korelasyon analizi ile incelenmiş olup, değişkenlerin karşılaştırılmasında iki grup için; Bağımsız Örneklem T Testi (Independent Samples T Test), ikiden fazla grup için; Tek Yönlü Varyans Analizi (One Way ANOVA) kullanılmıştır. Sonuç olarak; Bir şampiyona öncesi dehidrate olan sporcuların depresyon düzeyleri incelediğinde kaybedilen ağırlık miktarı ile depresyon düzeyleri arasında pozitif yönlü ilişki olduğu, kaybedilen ağırlıık miktarı arttıkça depresyon düzeylerinin de arttığı tespit edilmiştir (p<0,001).
 • Öğe
  Examination of moral decision-making attitudes of elite male basketball players and wrestlers according to variables of sport experience and mother, father education
  (Horizon Research Publishing, 2018) Arslan, F.; Ziyagil, M.A.; Bastık, Canan
  The purpose of this research was to examine the extent to which at sport moral decision making attitudes were applied by the athletes, and the factors that caused it. The research was based on the causal comparative research model. The research group consisted of a total of 475 athletes, of which 195 were basketball athletes randomly selected from seven geographical regions and 280 were wrestling athletes. Lee, Whitehead, & Ntoumanis [23] used data collection tools to measure the moral decision-making attitudes of athletes (Attitude Moral Decision Making in Youth Sport Questionnaire-AMDYSQ). Gürpınar [16] has adapted the "Moral Decision Making Attitudes Scale in Infrastructure Sports" to Turkish culture. Mann Whitney-U test was used in binary comparisons because data were not normally distributed. As a result of the research, Significant differences were found according to subscales of Moral decision-making attitudes in infrastructure sports, such as wrestling and basketball, according to the subscale of adopting competition affinity, cheating, and winning fairness. In individual and team sports, it can be said that the athletic experiences are firstly influenced by the educational level of the parents after the athletes gain moral behaviors. The results of the research were supported by the literature. © 2018 by authors, all rights reserved.
 • Öğe
  Comparison of the effect of the mat and reformer pilates exercises on the waist-hips ratio and body compositions of the middle-aged sedentary women
  (Mattioli 1885, 2020) Bastık, Canan; Cicioglu, Halil Ibrahim
  Study Objectives: The aim of this study was to compare the effects of the 8-week mat and reformer pilates exercises on body composition and waist-hip ratios of middle-aged sedentary women. Methods: Fiftyeight volunteer women participated in the study. Body compositions of women were measured by bioelectrical impedance analyzer, and waist and hip circumference were measured a using tape measure. In the analysis of the obtained data, two-way repeated-measures ANOVA was used. In addition, Bonferroni post-hoc test was used to determine the source of the difference between the groups. In addition, the changes in waist-hip ratios and body compositions of adult women for eight-week exercises were determined using the formula %. = [(Post-test - Pre-test) / Pre-test * 100]. Results: Body mass index, body fat mass, fat-free mass, and waist-hip ratios of the exercise groups were found to be statistically different from the control group (p <0.01). According to these results, the highest body mass index (-1.87%) and body fat mass reduction (-5.35%) were found in the reformer exercise group. In contrast, the highest waist-hip ratio reduction (-1.20%) was in the mat exercise group. Moreover, the highest fat-free mass increase (0.39%) was found to be in the mat exercise group. Conclusion: As a result, 8-week mat and reformer pilates exercises were found to have positive effects on waist-hip ratios and body compositions of middle-age sedentary women.