Etnik Kimlik Algısının Dört Boyutu

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2018

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Sosyal kimlik yaklaşımı, bireyin kimliğini, kendisini ve diğer toplumsal aktörleri iç grup ve dış grup biçiminde kategorize ederek oluşturduğu önerisini ileri sürer. Ancak bazı araştırmacılar bu yaklaşımın özellikle çok kültürlü toplumsal yapılardaki karmaşıklığı kavramada yetersiz kalabileceğini düşünmektedir. Bunlardan biri olan Verkuyten, sosyal veya etnik kimliklerin bazı çelişik öğeler içerebileceğine işaret etmektedir. Araştırmacı, söz konusu çelişki ya da uyuşmaların analizinde Olma, Bilme, Hissetme ve Yapma olarak adlandırdığı dört temel boyuttan yararlanılabileceğini ileri sürer. Olma (being) boyutu, etnik köken, ebeveynlerin kökenleri, görünür özellikler gibi öz etiketlemeleri kapsar. Bilme (knowing) boyutu grup inançları, kültür, tarih, haklar ve normlar gibi grup kimliğine ilişkin bilgileri içerir. Hissetme (feeling) boyutu kimliğin önemi, değerlendirilmesi ve bağlılık gibi duygusal deneyimleri kapsar. Yapma (doing) boyutu ise, grup faaliyetlerine katılım, giyim, yemek alışkanlıkları gibi davranışsal öğeleri ifade eder. Verkuyten, etnik kimlik konusuna bu dört boyut yardımı ile yaklaşmanın, gruplar arası ilişkilerin karmaşık doğasını kavramamızda katkı sağlayacağını düşünmektedir.
The social identity approach suggests that the individuals build their selves and identities as well as other social factors, categorizing them as internal and external group. However, some researchers think that this approach might be insufficient particularly to comprehend the complexities surrounding the multicultural social structure. One of these researchers, Verkuyten indicates that social or ethnic identities may contain some contradictory elements. He alleges that four basic dimensions of ethnic identity, which include being, feeling, doing and knowing can be utilised in the analysis of the correspondences or the contradictions in question. Being refers to the self-labelling such as ethnic origin, parental origins and visible characteristics. Feeling involves the emotional experiences such as loyalty to identity and appreciation for it. Doing encompasses behavioral factors such as participation in group activities, clothing and eating habits. Knowing concerns information about group identity through the individual’s interest in beliefs, culture, history, rights and norms of his or her group. Verkuyten sees that approaching to ethnic identity with these four dimensions contributes to our comprehension of the complex nature of intergroup relations.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kültürel Çalışmalar, Etnik Çalışmalar, Sosyal Çalışma, Sosyoloji

Kaynak

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

7

Sayı

2

Künye