TOPLUMSAL CİNSİYET ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR ARAŞTIRMA: KAYNAKLARI VE MÜCADELE ALANLARINA YÖNELİK ÖNERİLER

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2018

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Toplumsal cinsiyete ilişkin etkiler sosyal yapı içinde görülmektedir. Bu etkiler söylemler, roller ve statüler üzerindeki yansımaları ile birlikte kadının ve erkeğin beraber yaşadığı toplumsal hayat içinde ayrışmasına neden olmaktadır. Cinsiyetle ilgili yargılar ve bu yargıların kabul görme durumu üzerinden aile, eğitim, ekonomi ve siyaset gibi pek çok alan şekillenmektedir. Bu şekillenme ile birlikte kadın ve erkeğin eşit katılım sağlayamadığı kurumlar, alanlar ve imkânlar doğmaktadır. Diğer bir deyişle toplumsal cinsiyet algısından kaynaklanan problemler aynı zamanda her iki cinsinde bireysel hareket edebilmesini, daha geniş bir bakış açısıyla yaşama dair kararlar alabilmesini ve cinsiyetçi bakış açısının etkisi altında kalmadan özgürce hareket edebilmesini zorlaştırmaktadır. Bu anlamda sosyal yapının ortak ve eşit paylaşımının oluşabilmesi için konu ile ilgili olarak yapılacak çalışmalar önemli görülmektedir. Buradan hareketle Bursa Teknik Üniversitesi’nde öğrenim gören 160 öğrenciye anket uygulanmıştır. Anket verileri SPSS 16.0 programı kullanılarak analiz edilmiş ve sosyolojik bir bakış açısıyla değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlar kapsamında öğrencilerin genellikle toplumsal cinsiyet rollerinin etkisinde kalmadan ve cinsiyete ilişkin ayrımların ötesinde bir bakış açısına sahip oldukları görülmüştür. Çalışmaya ilişkin bir diğer çıkarım ise toplumsal cinsiyete yönelik ayrımların en çok kültürde (%36,2) görüldüğüdür. Öğrencilere göre toplumsal cinsiyete ilişkin yaptırımlarla mücadele etmede en etkili kurumlar eğitim (%43,1) ve aile (%40,7) olarak görülmektedir. Genel bir perspektiften değerlendirme yapıldığında gençlerin toplumsal cinsiyete ilişkin yargıları reddettikleri ve eşitlikçi bir bakış açısına sahip oldukları görülmüştür. Çalışmanın sonunda konu ile ilgili çıkarım ve önerilere yer verilmiştir.
Gender influences are seen in social structure. These influences along with reflections on the rhetoric, roles and statue cause separation of woman and man in social life. Gender related judgements and the acceptance of these judgements shape many social institutions such as family, education, economy and politics. Thus, situations arise where women and men can not participate equally in institutions, areas and facilities. In other words, problems arising from the gender perspective also make it difficult for the individual to act in both genders, to make decisions about living with a broader perspective, and to be able to move freely without being under the influence of the sexist point of view. In this sense sociological research are important in terms of creating an equal and mutual distribution of social structure. For this purpose, questionnaires were applied with 160 students of Bursa Teknik University. Survey data were analyzed using SPSS 16.0 program and evaluated from a sociological point of view. The results show that students are not influenced by gender roles and have a point of view beyond gender discrimination. Another result of the study is that the differences in gender are mostly seen in culture (36.2%). According to the students, the most effective institutions for struggle along social sanctions are seen as education (43.1%) and family (40.7%).When assessed from a general perspective, it has been seen that young people have rejected judgments about gender and have an egalitarian point of view. At the end of the work there are some inferences and reccomendations.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Eğitim, Eğitim Araştırmaları, Aile Çalışmaları, Sosyal Çalışma, Sosyoloji

Kaynak

Turkish Studies (Elektronik)

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

13

Sayı

18

Künye