İletken Polimer Esaslı Nanojeneratörler

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2018

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Gerek doğada, gerekse şehir hayatında mekanik enerjiye di ğer enerji türl eri ne kıya s l a da ha kol a y ul a şılabilmektedir. Suyun yüksek debi de a ktığı bi r a ka rs u ya ta ğı, rüzgâ rın s a l l a dığı a ğa ç da l l a rı, üzeri nden araçların geçtiği bir köprü, yürüyen bir i nsanın eklem hareketleri ve zemine p eriyodik olarak uygul adığı basınç aslında birer a tık mekanik enerji kaynağıdırlar. Rüzgar enerjis i , hi drol i k enerji gi bi büyük mi ktarlarda mekanik enerji sağlana bi l en mecra l a rda uzun yıl l a rdır enerji dönüşüm i şl emi endüstriyel olarak gerçekleştirilmektedir. Son yıllarda daha küçük miktarlarda atık enerjinin dönüşümü ve kul l a nıma s unul ma s ı i çi n na nojenera törl er üzeri ne a ra ştırma l a r yoğunl a şmıştır.
Mecha nical energy is more easily a ccessible i n na ture, a nd i n ci ty l i fe tha n other energy types . The wa ter i s a s tream of high activity, tree branches that the wi nd s way, a bridge over which vehicles pa s s , joi nt movement of a human a nd the pressure applied to the fl oor periodi ca l l y i s a ctua l l y a s ource of wa s te mechanical energy. For many yea rs, energy conversion process has been industrially ca rri ed out i n a l arge amount of mechanical energy s uch as wind energy, hydraulic energy. In recent years, research ha s focused on nano-generators to conversion and utilization of waste energy i n s ma l l er qua nti ti es .

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Astronomi ve Astrofizik, Biyoloji Çeşitliliğinin Korunması, Biyoloji, Kimya, Analitik, Kimya, Uygulamalı, Kimya, İnorganik ve Nükleer, Kimya, Tıbbi, Kimya, Organik, Fizikokimya, Genetik ve Kalıtım, Deniz ve Tatlı Su Biyolojisi, Matematik, Optik, Fizik, Uygulamalı, Fizik, Atomik ve Moleküler Kimya, Fizik, Katı Hal, Fizik, Akışkanlar ve Plazma, Fizik, Matematik, Fizik, Nükleer, Fizik, Partiküller ve Alanlar, İstatistik ve Olasılık, Bilgisayar Bilimleri, Yapay Zeka, Bilgisayar Bilimleri, Sibernitik, Bilgisayar Bilimleri, Donanım ve Mimari, Bilgisayar Bilimleri, Bilgi Sistemleri, Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Teori ve Metotlar, İnşaat ve Yapı Teknolojisi, Enerji ve Yakıtlar, Mühendislik, Hava ve Uzay, Mühendislik, Biyotıp, Mühendislik, Kimya, İnşaat Mühendisliği, Mühendislik, Elektrik ve Elektronik, Çevre Mühendisliği, Mühendislik, Jeoloji, Endüstri Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, Mühendislik, Deniz, Mühendislik, Makine, Mühendislik, Petrol, Gıda Bilimi ve Teknolojisi, Orman Mühendisliği, Jeokimya ve Jeofizik, Jeoloji, Malzeme Bilimleri, Biyomalzemeler, Malzeme Bilimleri, Seramik, Malzeme Bilimleri, Özellik ve Test, Malzeme Bilimleri, Kaplamalar ve Filmler, Malzeme Bilimleri, Kompozitler, Malzeme Bilimleri, Kâğıt ve Ahşap, Malzeme Bilimleri, Tekstil, Metalürji Mühendisliği, Meteoroloji ve Atmosferik Bilimler, Maden İşletme ve Cevher Hazırlama, Nanobilim ve Nanoteknoloji, Nükleer Bilim ve Teknolojisi, Polimer Bilimi, Robotik, Taşınım Bilimi ve Teknolojisi

Kaynak

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

18

Sayı

2

Künye