Bursa orman bölge müdürlüğü saçlı meşe (Quercus cerris) meşcerelerindeki büyüme ilişkileri

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2019

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Bursa Teknik Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Ormanlar, dünyamızdaki ekosistemler içerisindeki bitkisel biokütlenin yaklaşık %80'ini oluştururlar. Sahip oldukları odun hammaddesinin yanında gıda, barınak, temiz hava, ilaç, dinlenme – eğlenme, peyzaj, yakıt, geçim kaynağı gibi hem ekonomik hem ekolojik hem de sosyo kültürel açıdan tarih boyunca faydalar sunan doğal bir kaynak olarak görülmektedir. Ülkemizde en fazla yayılış alanına sahip olan ve yaklaşık 450 tür, çok sayıda alttür, varyete ve doğal hibridi bulunan meşeler, değerli yapacak ve yakacak odunlarının dışında hayvanlar için besin maddesi olan meyve ve yaprakları, esans oranı yüksek olan kabuk ve meyve kadehleri, patolojik bir oluşum olan meşe mazıları ile değerli yan ürünler sağlamaktadır. Bu nedenle meşe ormanlarının bugün ve gelecekte yapılacak olan planlama ve yönetim stratejilerinin düzenlenmesinde ve geliştirilmesinde, türün artım, büyüme ve hasılatına ilişkin bilgilere ihtiyaç vardır. Bu parametrelerin elde edilmesi kapsamında kullanılan tahminlerin en önemlisi de ağaç hacim tablolarının düzenlenmesi veya üretilmesidir. Çeşitli çalıştay, sempozyum ve genel kurullarda, ülkemizde 18 adet türü bulunan meşelerin tür bazında ele alınması gerekliliği vurgulanmaktadır. Bu nedenle, çalışmamızda Bursa Orman Bölge Müdürlüğü kapsamında yayılış gösteren Saçlı Meşe (Quercus cerris L.) meşcerelerinin hacim tahminleri için denklemler belirlenmiş ve çeşitli meşcere ve tek ağaç parametreleri arasındaki ilişkiler araştırılmıştır. Tek girişli ve çift girişli ağaç hacim tablosu oluşturulmuş olup, sırasıyla belirtme katsayıları %95 ve %97 olarak bulunmuştur. Günümüzde en çok kullanılan modeller denenmiş ve belirtme katsayısı en yüksek ve hata payı en az modeller seçilmiştir. Bu modeller sırasıyla Brenac ve Naslund'un modelleridir. Tek girişli ve çift girişli ağaç hacim tablosunda bulunan hata yüzdeleri sıfıra yakın ve mutlak hata yüzdeleri ise sırasıyla %3,89 ve %9,24 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuçlar ışığında oluşturulan regresyon denklemlerinin elde edilen verilere uyumlu olduğunu ve denklemlerin bölgede kullanılabileceği saptanmıştır.
Forests constitute about 80% of the plant biomass in the ecosystems of our world. In addition to the wood raw materials they have, food, shelter, fresh air, medicine, recreation, landscape, fuel, livelihood as well as economic and ecological as well as socio-cultural as a natural source of benefits throughout the history is seen as a natural resource. About 450 species, many subspecies, varieties and natural hybrids of the oak, which will make valuable fruits and leaves for animals except for firewood, leaves and fruit goblets with a high percentage of essence, a pathological formation of precious stones with the precious side provide products. Therefore, there is a need for information regarding the growth, growth and yield of the species in the planning and management of the planning and management strategies of oak forests today and in the future. The prediction of the estimates used in the context of these parameters is the estimation of the tree volume tables. As stated in various workshops, symposiums and general assemblies, it is emphasized that the number of oaks with 18 species in our country should be taken into consideration. For this reason, in our study, the equations for the volume estimations of the Turkey Oak (Quercus cerris L.) stands, which are distributed within the Bursa Regional Directorate of Forestry, were determined and the relationships between the various stands and single tree parameters were presented. The local single- and double-entry volume table were formed and the coefficients were 95% and 97%, respectively. Models are respectively Brenac and Naslund models. The error percentages in the single entry and double entry tree volume tables are close to zero and absolute error percentages are calculated as 9.24% and 3.89%, respectively. In the light of these results, it was determined that the regression equations were compatible with the data obtained and the equations could be used in the region.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Ormancılık ve Orman Mühendisliği, Forestry and Forest Engineering, Meşe ağacı, Oak

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Koleksiyon