Mikrobiyal gübrelerin orman fidanlarının fidan karakteristiklerine etkilerinin belirlenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2020

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Bursa Teknik Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Yapılan çalışma; mikrobiyal gübrelerin orman fidanlıklarında kullanılmasının fidan karakteristiklerine etkilerinin araştırılmasını kapsamaktadır. Mikrobiyal gübrelerin orman fidanı karakteristiklerine olan etkileri konusunda ülkemizde yapılan birkaç çalışma dışında araştırma konusu olmamıştır. Bu bağlamda özgün bir çalışma niteliğindedir. Çalışmanın amacı fidanlıklarında yetiştirilen iğne yapraklı ve yapraklı fidanların fidan karakteristiklerine etkilerinin ortaya konulmasıdır. Bu çalışmada Bursa Orman Bölge Müdürlüğü fidanlığında 1+0 yetiştirilen şeker akçaağacı (Acer saccharum) fidanları ile mavi servi (Cupressus arizonica) fidanları kullanılmıştır. Ortam koşulları uygun olsa bile ağaçlandırmanın başarısı dikilen fidan kalitesiyle orantılıdır. Ağaçlandırma sahalarına standardın altında olan fidanların dikilmesi sonucu fidan kayıpları fazla olmakta böylelikle tamamlama giderleri artmaktadır. Fidan kalitesini arttırmak için yapılan gübrelemeler birer araç olarak kullanılmaktadır. Tüm bu uygulamalar bitkinin gelişimine yöneliktir. Mikrobiyal gübrelerin önemi burada ortaya çıkmaktadır; sadece bitkinin verimini ve kalitesini artırmanın yanında toprağın yapısını da iyileştirmektedir. Son yıllarda ağaçlandırma çalışmalarına hız verilmesi sonucu ekolojik bakımdan uygun sahalardan başlanarak geniş alanlarda çalışılmıştır. Ağaçlandırılacak alanlar, kurak ve yarı kurak ekstrem sahalara doğru kaymaya başlamıştır. Bu tür alanlarda yapılacak ağaçlandırma çalışmalarında kök ve gövde kalitesi iyi fidanların kullanılması başrıyı artıracaktır. Tez çalışması kapsamında Bursa Orman Fidanlığı'nda yastıkta yetiştirilen biri iğne diğeri yapraklı olmak üzere iki tür kullanılmıştır. Tam tesadüfi olarak seçilen parsellere iki farklı mikrobiyal gübre dört farklı dozda uygulanmıştır. Mikrobiyal gübre uygulaması yapılan parsellerdeki ve kontrol grubundaki fidanlar vejetasyon dönemi sonunda sökülmüş olup tesadüfî olarak seçilen fidanların fidan karakteristikleri ölçülerek istatistiki olarak gruplandırılmıştır. Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde çift yönlü varyans analizi kullanılmış, farklılıklar Duncan çoklu karşılaştırma testi ile gruplandırılmıştır. Uygulanan işlemlerin bazı fidan karakteristiklerini etkilediği ortaya konulmuştur.
The study involves the research on microbial fertiliser's effects on sapling's characteristics when used in sapling plantation/ nursery. The focus on this matter was only found in few studies in our country. İn this context, the topic can be classified as unique and rare. The aim of the topic is to investigate and expose nursery grown needle-like leafs and leaf sapling's effects on sapling's characteristics. In this study, 1+0 Acer saccharum and Cepressus arizonica saplings were used at Bursa regional forest authority. Even if the environmental conditions are suitable, the success of forestations is equivelant to the quality of the saplings. The saplings that are below standards at the forest fields cause loss in saplings therefore, increases the expenses to complete the process. The fertilizing processes are used as a tool to enhance the quality of saplings. All these applications are for plant growth. The significance of microbial fertilization appears in this case as it enhances the growth and the quality of the plant as well as an improvement in the the content of the soil.With the enhancement in the forestation in the last few years, the application also increased rapidly in the suitable ecologic fields. These applications are also moving towards the arid and semi-arid extreme types of areas. To be able to achieve success in these conditions in forestation, high quality of saplings will be used specifically with the quality in the roots and form/body. Two types of microbial fertilizers were used for this study at Bursa regional forest authority, first being the needle-like and second the leaf. Spontaniously chosen parcels were used with the specified two microbial fertalizers in four different doses. The parcels and saplings were dismantled at the vegeation season and the spontaniously chosen saplings were grouped with statistics as well as the characteristics. The evaluation of the results involved dual direction variance analysis. The differences were grouped with the duncan test. Therefore, the results show/determine that the applications applied effects some of the characteristics.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Ormancılık ve Orman Mühendisliği, Forestry and Forest Engineering

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Koleksiyon