COVID-19 pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının motivasyonlarının ve stres düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2022

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Araştırma sonucunda, sağlık çalışanlarının "Minnesota İş Tatmini Ölçeği" içsel iş doyumu alt boyutu puan ortalamasının X̄=2,60; dışsal iş doyum ortalamasının X̄=2,54; iş doyumunun toplam ölçek puanı genel ortalamasının X̄=2,57 olarak bulunduğu; elde edilen bulgulara göre katılımcıların içsel iş doyumu, dışsal iş doyumu ve genel iş doyumlarının "düşük" olarak belirlendiği görülmüştür. "Minnesota İş Tatmini Ölçeği" alt boyutu ve genel puan ortalamalarının; yaş, çocuk sahibi olma, öğrenim durumu, mesleki kıdem, pandemi döneminde COVID-19 virüsünden dolayı ölüm korkusu yaşama, pandemi döneminde çalışma saatlerinde esneklik yapılması, pandemi döneminde uygulanan genel kurallar ve uygulamalardan memnun olma değişkenlerine göre anlamlı farklılık bulunduğu izlenmiştir. "Algılanan Stres Ölçeği" puan ortalamalarının; cinsiyet, yaş, medeni durum, çocuk sahibi olma, öğrenim durumu, meslek bilgileri, mesleki kıdem, pandemi döneminde COVID-19'a yakalanma, pandemi döneminde COVID-19 virüsünden dolayı ölüm korkusu yaşama, pandemi döneminde maaş ve ücretlerde iyileştirme ve düzeltme yapılması, pandemi döneminde çalışma saatlerinde esneklik yapılması, pandemi döneminde çalışma yerinde değişiklik yapılması, pandemi döneminde COVID-19 virüsünden dolayı istifa etme, pandemi döneminde uygulanan genel kurallar ve uygulamalardan memnun olma değişkenlerine göre anlamlı farklılık bulunmadığı görülmüştür. "Algılanan Stres Ölçeği" ve "İçsel İş Doyumu" arasında anlamlı bir ilişki yoktur (r=,015; p>,05); "Algılanan Stres Ölçeği" ve "Dışsal İş Doyum" arasında anlamlı bir ilişki yoktur (r=,046; p>,05);"Algılanan Stres Ölçeği" ve "Genel İş Doyumu" arasında anlamlı bir ilişki yoktur (r=,031; p>,05) sonuçlarına ulaşılmıştır.
As a result of the research, it was found that the mean score of the "Minnesota Job Satisfaction Scale" internal job satisfaction sub-dimension of health workers was X̄=2.60; mean of external job satisfaction X̄=2.54; the general average of the total scale score of job satisfaction was found to be X̄=2.57; According to the findings, it was seen that the participants' internal job satisfaction, external job satisfaction and general job satisfaction were determined as "low". "Minnesota Job Satisfaction Scale" sub-dimension and overall score averages; It has been observed that there are significant differences according to the variables of age, having a child, education level, professional seniority, fear of death due to the COVID-19 virus during the pandemic period, flexibility in working hours during the pandemic period, general rules and satisfaction with the practices applied during the pandemic period. "Perceived Stress Scale" mean score; gender, age, marital status, having a child, education status, occupational information, professional seniority, catching COVID-19 during the pandemic period, fear of death due to the COVID-19 virus during the pandemic period, improvement and correction in salaries and wages during the pandemic period, It has been observed that there is no significant difference according to the variables of flexibility in working hours during the pandemic period, changes in the workplace during the pandemic period, resignation due to the COVID-19 virus during the pandemic period, and satisfaction with the general rules and practices applied during the pandemic period. There is no significant relationship between "Perceived Stress Scale" and "Internal Job Satisfaction" (r=.015; p>.05); There is no significant relationship between "Perceived Stress Scale" and "External Job Satisfaction" (r=.046; p>.05); There is no significant relationship between "Perceived Stress Scale" and "General Job Satisfaction" (r=.031; p>.05) results have been achieved.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

COVID-19, pandemi, motivasyon, stres, sağlık çalışanları, iş doyumu, iş tatmini ölçeği, COVID-19, pandemic, motivation, stress, healthcare workers, job satisfaction, job satisfaction scale

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Koleksiyon