Pozitif psikoloji çerçevesinde huzurevinde kalan yaşlılara bakış: Minnettarlık, mental iyi-oluş ve öz-anlayış

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2021

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

BTÜ, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Huzurevinde yaşamını sürdüren yaşlı bireyler, yaşlanma döneminin son evrelerinde olmasından dolayı psikolojik olarak olumlu ve olumsuz etkiler yaşamaktadır. Yaşlı bireylerin bu dönemlerinde pozitif yaşlanmayı gerçekleştirebilmeleri, yaşamını anlamlı olarak sürdürebilmeleri için gereklidir. Bu sebeple bireylerin olumlu yönleri üzerinden araştırmalar yapılması süreci etkileyebilmektedir. Bu araştırmanın amacı, huzurevinde kalan yaşlıların; minnettarlık, mental iyi-oluş ve öz-anlayış düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemek ve minnettarlık, öz-anlayış düzeyinin mental iyi-oluşu yordayıp yordamadığını araştırmaktır. Araştırmanın diğer bir amacı ise, minnettarlık, mental iyi-oluş ve öz-anlayış düzeylerinin; cinsiyet, yaş, eğitim durumu, algılanan gelir düzeyi, kronik rahatsızlık ve huzurevinde kaldığı süre değişkenlerine göre farklılıklarını incelemektir. Araştırmanın örneklemini Bursa Büyükşehir Belediyesi Huzurevi Şube Müdürlüğü'ne bağlı huzurevinde yaşamını sürdüren 60 yaş ve üzeri, 22'si kadın ve 98'i erkek olmak üzere toplam 120 yaşlı bireyler oluşturmaktadır. Bu araştırmada nicel olarak kurgulanmış, ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Verilerin analizleri SPSS for Windows paket programı kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama araçları olarak Minnettarlık Ölçeği, Warwick Edinburg Mental İyi-oluş Ölçeği, Öz-anlayış Ölçeği ve Bilgi Toplama Formu kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler, korelasyon, çoklu regresyon, t testi tekniği, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılarak incelenmiştir. Araştırma sonucunda minnettarlık, mental iyi-oluş ve öz-anlayış düzeyleri arasında anlamlı ilişkiler olduğu belirlenmiştir. Ayrıca minnettarlık ve öz-anlayış düzeylerinin mental iyi-oluş düzeyini yordadığı ve %32'sini açıkladığı bulunmuştur. Minnettarlık, mental iyi-oluş ve öz anlayış düzeylerinin cinsiyet, yaş, algılanan gelir düzeyi, eğitim durumu, kronik rahatsızlık durumu ve huzurevinde kaldığı süresi açısından farklılaşmadığı tespit edilmiştir. Ancak öz-anlayış düzeyinin cinsiyet değişkenine göre tam sınırda kaldığı da görülmüştür. Araştırmada elde edilen bulgular problemler doğrultusunda tartışılmıştır.
Elderly individuals living in nursing home experience positive and negative psychological effects due to they are in the last stages of their aging period. It is necessary for elderly individuals to achieve positive aging in this period in order to continue their lives in a meaningful way.For this reason, conducting research on the positive aspects of individuals may affect the process. The aim of this research is to ensure the elderly living in nursing homes; To examine the relationship between gratitude, mental well-being and self-compassion levels and to investigate whether gratitude, self-compassion level predicts mental well-being. Another aim of the research is to determine the levels of gratitude, mental well-being and self-compassion; and examine the differences according to the variables of gender, age, educations level, perceived income level, chronic illness and durution of stay in nursing home. The sample of study consists of a total of 120 elderly, 22 women and 98 men, aged 62 and over who are living in a nursing home affilliated to Bursa Metropolitan Municipality Nursing Home Branch Directorate. In this study, a quantitative, relational scanning model was used. Data analysis was used with SPSS for Windows package program. Gratitude Scale, Warwick Edinburgh Mental Well-Being Scale, Self Compassion Scale and Information Collection were used as data collection tools in the study. The data obtained from the research were analyzed using correlation, multiple regression, t test technique, one-way analysis of wariance (ANOVA). As result of the research, it was determined that there are significant relationships between gratitude, mental well-being and self-compassion levels. In addition, it was found that gratitude and self-compassion levels predicted mental well-being explained %32 of them. It was determined that gratitude, mental well-being and self-compassion levels did not differ in terms of gender, age, perceived income level, education status, chronic illness and duration of stay in nursing home. However, it was also seen that the level of self compassion remained at the limit of the gender. Findings obtained in the research were discussed in line with the problems.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Gerontoloji, Gerontology, Huzurevleri, Nursing homes, Mental iyi oluş, Mental well-being, Minnettarlık, Gratitude, Self compassion, Öz duyarlılık

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Koleksiyon