Korilaginin genotoksik ve mitomisin-C'ye karşı antigenotoksik etkilerinin değerlendirilmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2021

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

BTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bitkilerin kök, gövde, yaprak, meyve gibi organlarında organik yapılı çok sayıda ikincil metabolit çeşidi bulunur. Bu bileşiklerin, serbest radikallerin oluşturduğu genetik hasara karşı koruyucu ve önleyici etkileri olduğu birçok çalışmada belirtilmiştir ve bu doğal bileşiklerin antioksidan etkileri üzerine çalışmalar hala devam etmektedir. Bu alanda özellikle polifenoller üzerinde yoğun oranda araştırma yapılmaktadır ve in vitro çalışmalarda yaygın olarak insan periferal lenfosit hücreleri kullanılmaktadır. Polifenolik bileşikler grubundan bir tanen olan korilagin; sütleğengiller (Euphorbiaceae), turnagagasıgiller (Geraniaceae) ve kınagiller (Lythraceae) gibi bitki familyalarına ait birçok bitki türünde bulunan ve çok çeşitli farmakolojik etkilere sahip olan bir bileşiktir. Bu tez çalışmasında, korilaginin insan periferal kan lenfosit hücrelerinde genotoksik ve mitomisin-C (MMC)'ye karşı antigenotoksik etkisi araştırılmıştır. Korilaginin sitotoksik etki göstermeyen dozlarda hem genotoksik etkileri, hem de oksidatif hasara neden olan ve genotoksik etkisi olduğu bilinen MMC'ye karşı antigenotoksik etkileri mikroçekirdek (MÇ) ve kromozom anormallikleri (KA) yöntemleri ile değerlendirilmiştir. Bu çalışma, 3 farklı donörden alınan kan örnekleriyle tekrarlı olarak yapılmıştır. Test maddeleri bulunmayan bir negatif kontrol grubu ile 0,2 µg/ml MMC bulunan bir pozitif kontrol grubu kullanılmıştır. Uygulama gruplarında 10, 25, 50, 100 µg/ml korilagin tek başına ve 0,2 µg/ml MMC ile eş zamanlı olarak eklenmiştir. Deneyler ve yapılan sayımlar sonucunda, korilaginin 10, 25, 50 µg/ml konsantrasyonlarında uygulandığı gruplarda MÇ ve KA frekansında istatistiksel olarak anlamlı bir artışa neden olmadığı ve MMC uygulaması ile artan MÇ frekansında ve kromozom anormalliklerinde istatistiksel olarak önemli oranda azaldığı belirlenmiştir. 100 µg/ml konsantrasyonda ise hasarın arttığı ve prooksidan etki gösterdiği görülmüştür. Elde edilen sonuçlar, korilaginin, MMC tarafından oluşturulan genetik hasar üzerinde doza bağlı antigenotoksik etkisinin olduğunu göstermektedir.
There are many secondary metabolite types with organic structure in the organs of plants such as roots, stems, leaves and fruits. It has been reported in many studies that these compounds have protective and preventive effects against genetic damage caused by free radicals, and studies on the antioxidant effects of these natural compounds are still ongoing. In this area, intensive research is carried out especially on polyphenols and mostly human peripheral lymphocyte cells are used for in vitro studies. Corilagin, a tannin from the group of polyphenolic compounds, was chosen for use in this study. Korilagin is a compound that has a wide variety of pharmacological effects and is found in many species of plant families such as Euphorbiaceae, Geraniaceae and Lythracea. In this thesis study, the genotoxic and antigenotoxic effects of corilagin against mitomycin-C (MMC) in human peripheral blood lymphocyte cells were investigated. Both genotoxic effects and antigenotoxic effects of corilagin against MMC, which causes oxidative damage and is known to have genotoxic effects, at doses that do not show cytotoxic effects, were evaluated by micronucleus (MN) and chromosome aberration test methods. This study was conducted repeatedly with blood samples taken from 3 different donors. A negative control group without test substances and a positive control group with 0.2 µg/ml MMC were used. In the treatment groups, 10, 25, 50, 100 µg/ml corilagin was added alone and simultaneously with 0.2 µg/ml MMC. Two slides were prepared from each sample and the results were examined by applying the micronucleus test protocol and chromosome aberration test protocol. As a result of the experiments and counts, it was determined that corilagin did not cause a statistically significant increase in the MN and CA frequency in the groups treated with 10, 25, 50 µg/ml concentrations, and it was also determined statistically significant decrease in the MN frequency and chromosome abnormalities caused by MMC treatment. At a concentration of 100 µg/ml, it was observed that the damage increased and the prooxidant effect was observed. The results show that corilagin has a dose dependent antigenotoxic effect on genetic damage caused by MMC.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Biyoloji, Biology, Biyoteknoloji, Biotechnology

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Koleksiyon