Kağıt hamuru ve sisal elyaf takviyeli pla biyokompozitlerinin özelliklerinin incelenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2020

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Bursa Teknik Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Biyokompozitler, doğal elyaflarla, petrol türevi PP (poli propilen), PE (Poli etilen), epoksitler gibi biyobozunmayan polimerlerin, ya da PLA (Polilaktik asit) ve PHAlar gibi biyopolimerlerin kompozitleridir. Karbon, cam elyaf ve aramid liflerinin dezavantajları, fazla enerji tüketimi, çevresel etkisinin fazla olması, maliyeti ve ömür sonunda atık bırakmaları sebebiyle doğal fiberler (NFC) ile güçlendirilmiş polimerlerin, geniş bir alanda endüstriyel olarak da kullanılmaya başlanmasına sebep olmuştur. Petrol türevleri polimerleri güçlendirmek için doğal elyafların kullanılması özellikle otomotiv ve inşaat sektörlerinde yaygındır. Yeşil kompozitler, biyolojik esaslı bir polimer matrisinin doğal elyaflarla takviye edildiği kompozitlerdir. Yeşil kompozit sınıfı bu yeşil kompozitlerin polimer biliminde ortaya çıkan bir alanı temsil ettiği belirli bir biyokompozit sınıfıdır. Günümüzde çevre konusunda kamuoyunun endişesi ve sınırlı fosil yakıt kaynaklarının bulunması hükümetleri, şirketleri ve bilim adamlarını ham petrole alternatifler bulmaya ve yenilenebilir kaynaklardan sürdürülebilir materyaller geliştirmeye zorlamıştır. Böylelikle biyokompozit alanındaki en yeni yenilik, petrol türevi polimerlerin, yenilenebilir kaynaklardan (biyo-esaslı polimerler) elde edilen polimerler ile matris bileşeni ikame edilmesidir. Bu çalışma da doğal elyaf takviyeli PLA yeşil kompozitlerin mekanik özellikleri incelenmiş, PLA'nın saf hali ile karşılaştırılmıştır. Doğal lif olarak sisal ve kağıt hamuru seçilmiştir. Sunulan tez 2017 BAP projesi olarak yürütülmüş ve sonuçlandırılmıştır. Gerçekleştirilen projede literatür araştırması ve numune oluşturma programlarının hazırlanması, numunelerin hazırlanması, testlerin yapılması, sonuçların analizi, raporlanması ve hazırlanacak bildirinin konferans ve seminerlere sunulması faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Hazırlanan bildiri Karadeniz Teknik üniversitesi 2019 Düşünden Gerçeğine Proje Pazarında Bursa Teknik Üniversitesi ve Berteks Tekstil işbirliğinde poster olarak sunulmuştur. 190 °C de 260 gr PLA cipsleri preslenerek ara yüzeyine 100 gr/ m² kağıt takviyesinde % 0, %10, %20, %30, sisal elyafları yerleştirilerek PLA yeşil kompozitleri elde edilmiştir. % 0, %10, %20, %30 sisal bulunduran kağıt takviyeli PLA yeşil kompozit malzemelerden elde edilen plakaların mekanik özellikleri PLA hammaddeli plakanın mekanik özelliği ile karşılaştırılmıştır. Mekanik özelliklerin karşılaştırılmasında çekme direnci, eğilme direnci değerleri dikkate alınmıştır. Yeşil kompozitler özellikle ülkemizde üzerinde çalışılan yeni bir alandır. Ülkemizin ekonomisinin gelişmesi için katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi zarureti özellikle kompozit malzemeler alanındaki çalışmalara ivme kazandırmıştır. Gerçekleştirilmiş BAP projesi ve yüksek lisans tezi başta ülkemiz olmak üzere literatüre katkı sağlayıp, tez ile yapılan malzeme analizleri çevreci polimer PLA ve doğal elyaf sisalin kullanım alan ve sektörlerini çeşitlendirebilecektir.
Biocomposites are composites of natural fibers with non-biodegradable polymers such as petroleum-derived PP (poly propylene), PE (Poly ethylene), epoxides, or biopolymers such as PLA (Polylactic acid) and PHAs. Disadvantages of carbon, glass fiber and aramid fibers, excessive energy consumption, high environmental impact, cost and waste disposal at the end of life have led to the use of natural fibers (NFC) reinforced polymers in a wide range of industrial applications. The use of natural fibers to reinforce petroleum derivatives polymers is becoming more common, especially in the automotive and construction sectors. Green composites are a particular class of biocomposites in which a biologically based polymer matrix is reinforced with natural fibers and represents an area emerging in polymer science. Today, public concern about the environment and the limited availability of fossil fuels have forced governments, companies and scientists to find alternatives to crude oil and develop sustainable materials from renewable sources. Thus, the most recent innovation in the field of biocomposites is the replacement of petroleum-derived polymers with their polymers as matrix components from renewable sources (bio-based polymers). In this study, mechanical properties of natural fiber reinforced PLA green composites were investigated and compared with the pure form of PLA. In the selection of natural fibers, sisal and kraft paper, which are valuable plants, were selected. The submitted thesis was carried out as a 2017 BAP project and finalized. In this project, literature research and sample creation programs were prepared, samples were prepared, tests were performed, results were analyzed, reports and presentations were presented to conferences and seminars. The prepared paper was presented as a poster in the Project Market from Karadeniz Technical University 2019 Think to Reality in collaboration with Bursa Technical University and Berteks Textile. PLA green composites were obtained by pressing 0%, 10%, 20%, 30%, sisal fibers on the interface by pressing 260 gr PLA chips at 190 ° C in 100 g / m² paper reinforcement. The mechanical properties of the plates obtained from paper reinforced PLA green composite materials containing 0%, 10%, 20%, 30% sisal were compared with the mechanical properties of the PLA raw material plate. When comparing mechanical properties, tensile strength and bending strength values were taken into consideration. Green composites is a new field that is especially studied in our country. The necessity of producing products with high added value for the development of our country's economy has accelerated the work especially in the field of composite materials. The realized BAP project and master thesis will contribute to the literature, especially in our country, and material analysis made with the thesis will be able to diversify the usage areas and sectors of environmentally friendly polymer PLA and natural fiber sisal.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Biyoteknoloji, Biotechnology, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Industrial Design

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Koleksiyon