Eurocode 1-4'e uygun olarak köprü tabliye rüzgâr yükünü etkileyen parametrelerin değerlendirilmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2022

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada TS EN 1991-1-4 (Eurocode -1-4) standardı esas alınarak köprü tabliyelerine etkiyen x, y ve z doğrultularındaki rüzgâr yükleri ve devrilme momentleri hesaplanmıştır. Çalışmanın ilk bölümünde, tezin kapsamı ve amacı hakkında bilgiler verilmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde, rüzgârın meteorolojik bakımdan nasıl oluştuğu, rüzgârların sınıflandırılması ve Türkiye'de rüzgâr yükü hesabı için kullanılan standartlara yer verilmiştir. Çalışmanın üçüncü bölümünde, köprüler hakkında genel bilgiler verilmiş olup köprülerin sınıflandırılması, köprülerde oluşan rüzgâr kaynaklı hasarlar ve TS EN 1991-1-4 standardında köprü tabliyesine etkiyen rüzgâr yükünü etkileyen parametreler işlenmiştir. Çalışmanın dördüncü bölümünde, TS EN 1991-1-4 standardına göre köprü tabliyesine etkiyen x, y ve z yönlerinde rüzgâr yükleri ve z yönündeki devrilme momentinin hesabı anlatılmıştır. Çalışmanın beşinci bölümünde, TS EN 1991-1-4 standardına göre rüzgâr yükleri hesaplanacak köprü modeli ve tabliye rüzgâr yükünü etkileyen parametreler tanıtılmıştır. Bu parametreler; köprü tabliyesinin yerden yüksekliği, esas rüzgâr hızının temel değeri, yol kenarı korkuluk sistemi, arazi kategorisi, tabliye genişliği, derinliği ve boyudur. Bu parametrelere farklı değerler verilerek köprü tabliyesine etkiyen rüzgâr yükleri hesaplanmıştır. Çalışmanın altıncı bölümünde, x ve z yönlerinde hesaplanan rüzgâr yüklerinin daha önce belirlenmiş olan parametrelere göre nasıl değiştiği şekiller ile anlatılmıştır. Yapılan analizlere göre; tabliyenin yerden yüksekliği, esas rüzgâr hızının temel değeri ve tabliye boyunun büyümesi ile tüm yönlerde rüzgâr yükü artmakta ve buna bağlı olarak devrilme momenti büyümektedir. Yol kenarı korkuluk sisteminin z yönündeki rüzgâr yüküne herhangi bir etkisinin olmadığı ve x yönündeki en yüksek rüzgâr yükünün dolu parapetlerin tercih edilmesi durumunda ve en düşük rüzgâr yüklerinin ise açık parapetlerin tercih edilmesi durumunda ortaya çıktığı tespit edilmiştir. Arazi kategorisi 0'dan arazi kategorisi IV'ye doğru gidildikçe tüm yönlerdeki rüzgâr yüklerinin ve devrilme momentinin büyüdüğü saptanmıştır. Tabliye genişliği büyüdükçe x ve y yönlerindeki rüzgâr yükleri azalırken z yönündeki rüzgâr yükleri ve devrilme momentinin küçüldüğü gözlemlenmiştir. Tabliye derinliği büyüdükçe x ve y yönlerindeki rüzgâr yükleri büyürken z yönündeki rüzgâr yükleri ve devrilme momentinin küçüldüğü tespit edilmiştir. Son bölümde, elde edilen sonuçlar listelenmiş ve öneriler sunulmuştur.
In this study, the wind loads in the x, y and z directions and the overturning moments acting on the bridge decks, are calculated based on the TS EN 1991-1-4 In the first part of the study, information about the scope and purpose of the thesis is given. In the second part of the study, how the wind is formed in meteorological terms, the classification of winds and the standards used for wind load calculation in Turkey are given. In the third part of the study, general information about the bridges is given and the wind-induced damages on the bridges and the parameters affecting the wind load on the bridge deck in the TS EN 1991-1-4 standard are discussed. In the fourth part of the study, the calculation of wind loads in the x, y and z directions and overturning moments acting on the bridge deck according to the TS EN 1991-1-4 standard are explained. In the fifth part of the study, the bridge model for which wind loads will be calculated according to the TS EN 1991-1-4 standard and the parameters affecting the deck wind load are introduced. These parameters are; bridge deck ground clearance, fundamental value of wind velocity, road restraint system, terrain category, deck width, deck depth, and deck length. By giving different values to these parameters, the wind loads acting on the bridge deck were calculated. In the sixth part of the study, how the wind loads acting on the deck calculated in the x and z directions change according to the previously determined parameters is explained with the help of figures. According to the analyzes made; As the ground clearance, the fundamental value of the basic wind velocity and the deck length parameters increase, the wind load increases in all directions and accordingly the overturning moment increases. It has been determined that the road restraint system has no effect on the wind load in the z direction and the highest wind load in the x direction occurs when solid parapets are preferred and the lowest wind loads are when open parapets are preferred. It has been determined that the wind loads and overturning moment in all directions increase as one moves from terrain category 0 to terrain category IV. It has been observed that as the deck width increases, the wind loads in the x and y directions decrease, while the wind loads in the z direction and the overturning moment decrease. It has been determined that as the deck depth increases, the wind loads in the x and y directions increase, while the wind loads in the z direction and the overturning moment decrease. In the seventh part of the study, the results and recommendations are presented.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Koleksiyon