İnovatif girişimciliğin finansmanında kitle fonlaması: Paya dayalı kitle fonlaması yatırımcısının motivasyonu üzerine bir inceleme

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2022

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmanın amacı gelişmekte olan ülkelerden biri olan Türkiye'de, paya dayalı kitle fonlaması projelerinde yer alan yatırımcıların karar alma süreçlerinde içsel ve dışsal motivasyon faktörlerinin nasıl rol oynadığının ortaya konulmasıdır. Elde edilen verilerin istatiksel analizi ile birlikte belirlenmiş olan bağımlı ve bağımsız değişkenlerin kitle fonlaması yatırımcısının yatırım yapma oranı ile ilişkisinin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Bu çalışmada elde edilen bulgularla paya dayalı kitle fonlaması yatırımcısının daha önceki yatırım tecrübeleri, kitle fonlaması projelerinden beklentileri ve motive edici unsuları tespit edilerek literatüre katkı sağlanmaktadır. Araştırmaya konu olan veriler Türkiye'de paya dayalı kitle fonlaması için aktif olarak çalışan ilk platform olan fonbulucu'daki aktif yatırımcılara ulaşılarak elde edilmiştir. Yatırım kararlarında girişim (projen) ile ilgili her türlü tanıtıcı faaliyetin estetik çekiciliği ile Aes/Estetik faktörü, yenilikçi ve özgün bir projeye yatırım yapılması ile Nov/Özgünlük faktörü, ek olarak bu fonlama sürecine dâhil olurken inovatif bakış açısı ile birlikte gelecek vizyonuna sahip olan bir topluluk içerisinde yer alınması ile Com/Topluluk faktörünün etkisi ile yatırım yapıldığı analiz edilmiştir. Erkek yatırımcıların kadın yatırımcılara oranla finansal unsurlara daha fazla önem verdiği belirtilebilir. Daha önce BIST yatırımı yapan yatırımcıların ise daha fazla finansal getiri elde etmeyi bekledikleri analiz edilmiştir. Fon kullanımına duyulan güvenin yatırımcıların yatırım kararını etkilediği söylenebilmektedir. Söz konusu platformlar ve fonlama türleri Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde iş fikrini hayata geçirmek isteyen girişimcilere alternatif fırsatlar sunacaktır. Paya dayalı kitle fonlaması ile birlikte finansman tabana yayılacak, gelişmekte olan ülkelerdeki finans bulma sorununa çözüm getiren itici güçlerden birisi olacaktır.
The aim of this study is to reveal how the internal and external motivation factors play a role in the decision-making processes of investors involved in equity-based crowdfunding projects in Turkey, which is one of the developing countries. It is aimed to determine the relationship between the dependent and independent variables determined with the statistical analysis of the obtained data and the investment rate of the crowdfunding investor. With the findings obtained in this study, the previous investment experiences of equity-based crowdfunding investors, their expectations from crowdfunding projects and their motivating factors are determined and a contribution is made to the literature. The data subject to the research were obtained by reaching the active investors in the fonbulucu, which is the first platform actively working for equity-based crowdfunding in Turkey. Aes/Aesthetics factor with the aesthetic appeal of all kinds of promotional activities related to the venture (project) in investment decisions, Nov/Novelty factor with investing in an innovative and original project, in addition, it has been analyzed that investment is made with the effect of Com/Community factor by being included in a community that has an innovative perspective and a vision for the future while participating in this funding process. It can be stated that male investors give more importance to financial factors than female investors. It has been analyzed that investors who have previously invested in BIST expect to obtain more financial returns. It can be said that the confidence in the use of funds affects the investment decision of the investors. These platforms and funding types will offer alternative opportunities to entrepreneurs who want to realize their business idea in developing countries such as Turkey. With equity-based crowdfunding, financing will spread, and it will be one of the driving forces that solve the problem of finding finance in developing countries.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kitle Fonlaması, Paya Dayalı Kitel Fonlaması, İnovatif Girişimcilik, Yatırım Motivasyonu, Crowdfunding, Equity-Based Crowdfunding, Innovative Entrepreneurship, Investment Motivation

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Koleksiyon