Bursa ormanların görülen büyüme anormalileri ve faydalanma imkanları

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2021

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

BTÜ, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Orman ürünlerinden faydalanma denildiğinde geleneksel ormancılık anlayışında endüstriyel odun üretimi, ormanın ekolojik fonksiyonları, toprak ve su koruma, rekreasyonel ihtiyaçları karşılama başlıca akla gelen faydalanma şekilleridir. Endüstriyel odun üretimi ormanların sürdürülebilirliği ilkesi ve silvikültürel ihtiyaçlar dikkate alınarak Orman Genel Müdürlüğü'nün taşra teşkilatlarınca ekosistem tabanlı fonksiyonel orman amenajman planları kullanılarak yürütülmektedir. Üretilen emvaller tomruk, teldirek, maden direği, sanayi odunu, kağıtlık odun, kabuklu kağıtlık odun, lif yonga odunu, ince ve yarma sanayi odunu, yakacak odun, sırık, çubuk ve talaş odunu olarak sınıflandırılıp değerlendirilmektedir. Bu emvaller çoğunlukla yuvarlak odun formunda satış istif yerlerinde satışa çıkarılarak piyasaya arz edilmektedir. İşletme ormanlarında kaliteli tomruk elde edilmesi amaçlandığından ormanın idare süresi sonuna kadar yapılan orman bakımlarında anormal oluşumlar elimine edilmektedir. Dolayısıyla, ormanlarda çokça rastlanan, çeşitli sebeplerle ağaçlarda meydana gelen anormal büyümeler sonucu oluşan farklı görünümlerdeki bazı oluşumlar ise doğal formlarıyla sanayiye ulaşamamaktadır. Oysa günümüzde mobilya sanayisinde aranan ve estetik tasarımlarla evlerimizde, işyerlerimizde yer alan, ekonomik değeri ise oldukça yüksek olan birçok mobilya ve dekoratif eşya, orman üretimine konu olan anormal büyümeler gösteren ağaçlardan elde edilebilmektedir. Bu çalışmanın amacı çoğu zaman kağıtlık odun ve yakacak odun olarak değerlendirilen, sahalarda üretim artığı olarak bırakılan farklı oluşumların doğal formlarına müdahele edilmeden değerlendirilerek ekonomiye sağlayacağı katkı konusunda farkındalık oluşturmaktır. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü Bursa ve İnegöl Orman İşletme Müdürlükleri ve Uludağ Milli Parkı sınırları içerisindeki anormal büyüme gösteren ağaç popülasyonları çalışmanın materyalini oluşturmaktadır. Bursa Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Arasdere ve Soğukpınar Orman İşletme Şeflikleri, İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Tahtaköprü Orman İşletme Şefliği ve Uludağ Milli Parkı sınırlarında kalan ormanlardan alınan deneme alanlarında yapılan tespitlerde büyüme anormalileri gösteren ağaçlar türler bazında örneklenmiştir. Bunun yanında, Bursa ve İnegöl Orman İşletme Müdürlüklerinde satışa sunulan emval türleri örneklenmiştir. Masif ağacın işlenmesi sonucu meydana gelen tasarım ürünler araştırılarak maliyet ve satış ortalamaları mukayese edilmiştir. Ayrıca masif ağaç işleyen işletmelerle yapılan anket çalışmaları ile sektörün durumu değerlendirilmiştir.
In traditional forestry, industrial wood production, ecological functions of the forest, soil and water conservation, meeting recreational needs are the main forms of use that come to mind. Industrial wood production is carried out using ecosystem-based functional forest management plans by provincial organizations of the General Directorate of Forestry, taking into account the principle of forest sustainability and silvicultural needs. The emvals produced are classified and evaluated as log, teldirek, mine pole, industrial wood, paper wood, shell paper wood, fiber chip wood, fine and splitting industrial wood, firewood, pole, rod and sawdust wood. These emvals are mostly sold in the form of round wood and placed on the market. Abnormal formations are eliminated in forest maintenance until the end of the forest management period, as it is aimed to obtain quality timber in the business forests. Some formations of different appearance, which are very common in forests and occur as a result of abnormal growth in trees for various reasons, cannot reach industry with their natural forms. However, today, many furniture and decorative items that are sought after in the furniture industry and are located in our homes, workplaces with aesthetic designs , and their economic value is quite high, are obtained from trees that show abnormal growth that are the subject of forest production. The aim of this study is to raise awareness of the contribution it will make to the economy by evaluating the natural forms of different formations, which are often evaluated as paper wood and firewood, left as production residues in the fields, without interference. Bursa Forest Regional Directorate Bursa and Inegöl Forest Management directorates and Uludag National Park within the boundaries of abnormal growth tree populations constitute the material of the study. Arasdere and Soğukpınar Forest Management Chiefs affiliated to Bursa Forest Management Directorate, Tahtaköprü Forest Management Chiefs affiliated to Inegöl Forest Management Directorate and Uludag National Park borders of forests taken from the test areas showed growth abnormalities trees were sampled on the basis of species. Emval types offered for sale in Bursa and Inegöl forest management offices are exemplified. Design products resulting from processing of massive tree were investigated and cost and sales averages were compared.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Büyüme anormalileri, ağaç tasarım, masif ağaç, orman ürünleri, Growth anomalies, tree design, massive tree, forest product

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Koleksiyon