Çalışan bireylerde gelecek beklentisi ve psikolojik sağlamlığın bazı değişkenler açısından incelenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2021

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

BTÜ, Sosyal Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu araştırmada çalışan bireylerin gelecek beklentisi ve psikolojik sağlamlık düzeyleri arasında bir ilişkinin var olup olmadığının ortaya konulması amaçlanmıştır. Bunun yanı sıra araştırmada çalışan bireylerin gelecek beklentileri ve psikolojik sağlamlık düzeylerinin bazı demografik değişkenlere (cinsiyet, işteki mevki düzeyi, algılanan gelir ve görevde yükselme ihtimali) göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği de incelenmiştir. Araştırmanın örneklemini özel bir tekstil firmasının çeşitli bölümlerinde görev alan ve rastgele seçilmiş 300 çalışan oluşturmuştur. Araştırmada kullanılan verileri toplamak amacıyla Demografik Bilgi Formu, Geleceğe Yönelik Tutum Ölçeği ve Kısa Psikolojik Sağlamlık Ölçeğinden yararlanılmıştır. Araştırmanın verilerini analiz etmek için Pearson Momentler Çarpımı Korelasyonu, T-testi ve ANOVA Analizi yöntemlerine başvurulmuştur. Verilerin IBM SPSS 26.0 paket programı kullanılarak analizi gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda çalışan bireylerde gelecek beklentisi ile psikolojik sağlamlık düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bu ilişkinin gelecek beklentisi ve gelecek beklentisi alt boyutlarından biri olan yenilikçi olma değişkeni ile psikolojik sağlamlık arasındaki ilişkiden kaynaklı olduğu ortaya konulmuştur. Araştırmada elde edilen diğer sonuçlara göre, çalışan bireylerin, gelecek beklenti düzeyleri ile cinsiyet, işteki mevki ve algılanan gelir düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmezken, gelecek beklenti düzeylerinin görevde yükselme ihtimali değişkeni ile anlamlı bir farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Araştırmada ayrıca çalışan bireylerin, psikolojik sağlamlık düzeyleri ile cinsiyet değişkeni arasında anlamlı bir farklılık gözlemlenmezken, psikolojik sağlamlık düzeylerinin işteki mevki, algılanan gelir düzeyleri ve görevde yükselme ihtimali değişkeni ile anlamlı bir farklılık gösterdiği gözlemlenmiştir.
This work aims to examine whether there is a relationship between the future expectations of working individuals and their psychological resilience. In addition, it tackles the future expectations and psychological resilience levels of working individuals. It proves that there is significant difference according to some demographic variables such as gender, occupied position, perceived income and the possibility for promotion. The sample of the research is consisted of 300 randomly selected employees working in various departments of a textile company. Demographic Information Form, Attitude Scale Towards the Future and Brief Psychological Resilience Scale were used to collect the data utilized in this study. Pearson Product Moment Correlation, T-test and ANOVA Analysis methods were used to analyze the data. The results were evaluated by using IBM SPSS 26.0 package program. According to the research, there was no significant difference between the future expectation levels of the employed individuals, gender, job position and perceived income levels. It was found that the future expectation levels had a significant relationship with the probability of promotion at work variable. It was also observed that there was no significant difference between the psychological resilience levels of the working individuals and the gender criterion. Nevertheless, the psychological resilience levels showed a significant difference with the variable of job position, perceived income levels and the possibility of rising at work.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Çalışan Bireyler, Gelecek Beklentisi, Psikolojik Sağlamlık, Working Individuals, Future Expectancy, Psychological Resilience

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Koleksiyon