Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorAnlı, Gazanfer
dc.contributor.authorErmanonuk, Fatma Ecehan
dc.date.accessioned2021-03-19T21:56:07Z
dc.date.available2021-03-19T21:56:07Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=wf-FPgY-5qjHEzEoOgvMsyMTR4W0LP0zQa78asy4Ip6aC-xfuJI1oHZ8FRAo3sEG
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12885/276
dc.descriptionYÖK Tez No: 656316en_US
dc.description.abstractBu çalışmada üniversite öğrencilerinin sosyal girişimcilik öncülleri ile duygusal zekâ düzeyleri arasındaki ilişkinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma Bursa Teknik Üniversitesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi'nde öğrenim gören 268'i kadın, 52'si erkek toplam 320 katılımcı üniversite öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular, duygusal zekânın alt boyutu olan öz kontrol düzeyinin 41 yaş üzerindekilerde 18-25 yaş aralığındakilerden daha yüksek olduğunu, girişimcilik öyküsü olanların sosyallik düzeylerinin daha yüksek olduğu, girişimcilik konusunda rol modeli olanların öznel iyi oluş ve duygusallık düzeyleri ile toplam duygusal zekâ puanlarının rol modeli olmayanlara göre daha yüksek olduğu, kadınların sosyal girişimcilik öncüllerinin alt boyutlarından empati düzeylerinin erkeklerden, 18-25 aralığındakilerin ise 41 yaş üzerindekilerden daha yüksek olduğu, girişimcilik öyküsü bulunmayanların empati düzeylerinin girişimcilik öyküsü bulunanlardan daha yüksek, girişimcilik öyküsü bulunanların algılanan sosyal destek düzeylerinin ise girişimcilik öyküsü bulunmayanlardan yüksek olduğu, sosyal girişimcilik öncüllerinin girişimcilik rol modeli olup olmamasına göre farklılık göstermediğini ortaya koymaktadır. Ayrıca duygusal zekâ ile sosyal girişimcilik arasında pozitif yönlü ancak zayıf bir ilişki tespit edilmiştir. Ayrıca her değişkenin alt boyutları arasındaki korelasyonel ilişkiler de çalışma kapsamında incelenmiş ve bulgularına yer verilmiştir. Bu araştırma nicel olarak kurgulanmış, ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Verilerin analizleri SPSS for Windows paket programı aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların kişisel özelliklerini belirlemek üzere demografik soruların yanı sıra Sosyal Girişimcilik Öncülleri Ölçeği ve Duygusal Zekâ Özelliği Ölçeği kullanılmıştır.en_US
dc.description.abstractIn this study, it is aimed to examine the relationship between the social entrepreneurship antecedents of university students and their emotional intelligence levels in terms of various variables. The research was carried out with a total of 320 participant university students, 268 women and 52 men, studying at Bursa Technical University and Bursa Uludağ University. Findings from the research show that the level of self-control, which is the sub-dimension of emotional intelligence, is higher in those over the age of 41 than those in the 18-25 age range, while those with a history of entrepreneurship have higher sociability levels. Also, the subjective well-being and emotionality levels and total emotional intelligence scores of those who have role models in entrepreneurship are higher than those who do not have a role model. Besides empathy levels, which is the sub-dimension of social entrepreneurship precursors, of women are higher than men, and those in the 18-25 age range are higher than those above the age of 41. Furthermore, the empathy levels of those who do not have a history of entrepreneurship are higher than those with an entrepreneurial history, while the perceived social support levels of those with a history of entrepreneurship are higher than those without a history of entrepreneurship. In addition, social entrepreneurship antecedents do not differ according to whether they have entrepreneurship role models or not, while there was a positive but weak significant relationship between emotional intelligence and social entrepreneurial antecedents. Finally, the correlational relationships between the sub-dimensions of each variable were examined within the scope of the study and their findings were included. This research has been quantitatively constructed and a relational survey model has been used. The analysis of the data was carried out using the SPSS for Windows package program. In addition to demographic questions, Social Entrepreneurship Predecessors Scale and Emotional Intelligence Scale were used to determine the personal characteristics of the participants.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBursa Teknik Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPsikolojien_US
dc.subjectPsychologyen_US
dc.subjectDuyguen_US
dc.subjectEmotionen_US
dc.subjectDuygusal zekaen_US
dc.subjectEmotional intelligenceen_US
dc.subjectEmpatien_US
dc.subjectEmpathyen_US
dc.subjectGirişimciliken_US
dc.subjectEntrepreneurshipen_US
dc.subjectSosyal girişimcien_US
dc.subjectSocial entrepreneuren_US
dc.subjectEmotionen_US
dc.subjectemotional intelligenceen_US
dc.subjectempathyen_US
dc.subjectentrepreneurshipen_US
dc.subjectsocial entrepreneurship antecedentsen_US
dc.subjectDuyguen_US
dc.subjectduygusal zekâen_US
dc.subjectempatien_US
dc.subjectgirişimciliken_US
dc.subjectsosyal girişimciliken_US
dc.titleÜniversite öğrencilerinin sosyal girişimcilik öncülleri ile duygusal zekâ düzeyleri arasındaki ilişkinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesien_US
dc.title.alternativeAn investigation of the relationship between social entrepreneural antecendents and emotional intelligence of university students according to various variablesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentBTÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası Ekonomi Politikası Ana Bilim Dalı, Uluslararası Ekonomi Politikası Bilim Dalıen_US
dc.contributor.institutionauthorErmanonuk, Fatma Ecehan
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage105en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record