Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorNacar, Ramazan
dc.contributor.authorÖzdemir, Kadir
dc.date.accessioned2021-09-07T05:55:00Z
dc.date.available2021-09-07T05:55:00Z
dc.date.issued2021en_US
dc.date.submitted2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12885/1739
dc.description.abstractİnternet teknolojilerindeki gelişmeler tüketicilerin hayatında önemli değişimlere neden olmuştur. İnternet kullanımının artmasıyla dünya genelinde sosyal, ticari ve ekonomik açıdan birçok dönüşüm meydana gelmiştir. Tüketicilere ve işletmelere çeşitli avantajlar sağlayan internetin kullanımı her geçen gün artmaktadır. İnternet kullanımının artmasıyla birlikte e-ticaret kullanımı da hızla artmaktadır. İnternet sayesinde işletmelerin yeni pazarlara ve müşterilere ulaşması kolaylaşmıştır. Bu nedenle birçok işletme e-ticaret kullanmaya başlamış ve böylece geleneksel ticaret elektronik ortama taşınmıştır. Özellikle covid-19 pandemisiyle birlikte sosyal, ticari ve ekonomik açıdan küresel çapta birçok değişim ve dönüşüm yaşanmıştır. Tüketiciler hastalanmaktan korktuğu için fiziksel temastan kaçınmış ve böylece birçok ekonomik ve ticari faaliyet internet ortamına taşınmıştır. Bu durum fiziksel temastan uzak duran tüketicilerin e-ticareti daha fazla kullanmasına neden olmuştur. Bu bağlamda e-ticaret web sitelerinin kullanımı ve önemi artış göstermiştir. Çünkü e-ticarette satın alma işlemleri genellikle web siteleri üzerinden yapılmaktadır. E-ticaret web siteleri tüketici algısının doğru yönetilmesinde, tüketicilerin beklentilerinin karşılanmasında ve memnuniyetin sağlanmasında en önemli faktörlerdendir. Bu nedenle tüketicilerin iyi algılayacağı ve memnun olacağı bir web sitesine sahip olmak rekabetçi ortamda işletmelere önemli avantajlar sağlamaktadır. Bu doğrultuda yapılan araştırmalar e-ticaret web sitesi başarısının büyük oranda web sitesinin sistem, bilgi ve servis kalitesi gibi teknik özelliklerine bağlı olduğunu belirtmektedir. Bu teknik özellikler tüketicilerin e-ticaret web sitelerinden algıladıkları değeri, algıladıkları riski, algıladıkları güveni ve satın alma niyetlerini önemli derecede etkilemektedir. Bununla birlikte web sitesi bilinirliği ile web sitesindeki ürün yorumları ve beğeniler de tüketicilerin e-ticaret web sitelerinden algıladıkları değeri, algıladıkları riski, algıladıkları güveni ve satın alma niyetlerini önemli derecede etkilemektedir. Bu bağlamda bu çalışmada, e-ticaret web sitelerine ait sistem kalitesi (web sitesi güvenliği, web sitesinin ulaşılabilir olması, web sitesi dizaynı), bilgi kalitesi (bilgi çeşitliliği, bilgi güncelliği) ve servis kalitesi (servis hızı, cevap verebilirlik) web sitesi teknik özellikleri ile web sitesindeki ürün yorumları-beğeniler ve web sitesi bilinirliğinin tüketici algısını (algılanan değer, algılanan risk, algılanan güven) ve tüketici algısının da e-ticaret web sitelerinden satın alma niyetini nasıl ve hangi yönde etkilediği araştırılmıştır. Araştırmanın verileri çalışmanın kapsam ve konusuyla da uyumlu olacak şekilde internet ortamında anket yolu ile toplanmıştır. Ankete 838 kişi katılmıştır. Fakat toplanan anketlerin 686'sı analizlere dahil edilmiştir. Elde edilen verilerin analiz edilmesinde tanımlayıcı istatistikler, normal dağılım testi, faktör analizi, güvenilirlik analizi ve regresyon analizinden yararlanılmış olup sonuçlar raporlanmıştır. Elde edilen sonuçlarda, e-ticaret web sitelerine ait sistem kalitesi (web sitesi güvenliği, web sitesinin ulaşılabilir olması, web sitesi dizaynı), bilgi kalitesi (bilgi çeşitliliği, bilgi güncelliği) ve servis kalitesi (servis hızı, cevap verebilirlik) web sitesi teknik özellikleri ile web sitesindeki ürün yorumları-beğeniler ve web sitesi bilinirliğinin tüketicilerin e-ticaret web sitesinden algıladıkları değeri ve algıladıkları güveni pozitif yönde etkilediği görülürken algıladıkları riski negatif yönde etkilediği görülmektedir. Bununla birlikte tüketicilerin e-ticaret web sitelerinden algıladıkları değer ve algıladıkları güvenin e-ticaret web sitelerinden satın alma niyetlerini pozitif yönde etkilediği görülürken algıladıkları riskin satın alma niyetlerini negatif yönde etkilediği görülmektedir. Ayrıca sonuçlar doğrultusunda sistem kalitesi, bilgi kalitesi ve servis kalitesinin hangi alt boyutlarının öne çıktığı ve tüketici algısını daha çok etkilediği tartışılmıştır. Bu bağlamda elde edilen sonuçlar neticesinde e-ticaret yapan işletmelere ve gelecek çalışmalara yönelik çeşitli önerilerde bulunulmuştur. Tüm bu yönleriyle çalışmanın literatüre ve iş dünyasına önemli katkılar sunacağı düşünülmektedir.en_US
dc.description.abstractAdvances in internet technologies have caused significant changes in consumer life. With the increasing use of the Internet many social, commercial and economic transformations have occurred around the world. The use of the internet providing a range of benefits to consumers and businesses. With the increasing use of the Internet, e-commerce usage is also increasing. Because of the Internet, it has become easier for businesses to reach new markets and customers. For this reason, many businesses have started to use e-commerce and so, traditional commerce has moved to the electronic environment. Especially with the Covid-19 pandemic many social, commercial and economic changes and transformations have been experienced globally. Because people were afraid of getting sick, they avoided physical contact and thus many economic and commercial activities were transferred to the internet environment. This has caused consumers who avoid physical contact to use e-commerce more. In this context, the use and importance of e-commerce websites has increased, because in e-commerce, purchases are usually made through websites. E-commerce websites are one of the most important factors for managing of consumer perception, meeting the expectations of consumers and ensuring satisfaction. For this reason, having a website that consumers will perceive well and be satisfied provides important advantages to businesses in a competitive environment. Studies conducted in this direction indicate that the success of e-commerce websites depends largely on the technical features of the website such as system, information and service quality. These technical features significantly affect the perceived value, risk, trust and purchase intentions of consumers from e-commerce websites. In addition, website's familiarity and product reviews and likes on the website also significantly affect the perceived value, perceived risk, perceived trust and purchase intentions of consumers from e-commerce websites. In this context, this study will analyze the effects of system quality (security, accessibility, website design), information quality (information variety, currency of information) and service quality (speed, responsiveness) of e-commerce websites on consumer perception (perceived value, perceived risk, perceived trust). Also, the effects of product reviews and the website familiarity on consumer perception and the effects of consumer perception on purchase intention from e-commerce websites will be analyzed. The data of the research were collected by means of a questionnaire in the internet environment in accordance with the scope and subject of the study. 838 people participated in the survey. However, 686 of the collected surveys were included in the analysis. Descriptive statistics, normal distribution test, factor analysis, reliability analysis and regression analysis were used to analyze the obtained data, and the results were reported. As a result, the system quality of e-commerce websites (security, accessibility, website design), information quality (information variety, information currency), service quality (speed, responsiveness) and product reviews on the website and website familiarity positively affect the perceived value and perceived trust of consumers from the e-commerce website, and it negatively affects their perceived risk. On the other hand, it is seen that the perceived value and perceived trust of consumers from ecommerce websites positively affect their purchase intention, while the perceived risk affects their purchase intentions negatively. In addition, in line with the results, it is discussed which sub-dimensions of system quality, information quality and service quality more important and affect consumer perception more. Also, In consequence of the results obtained, various suggestions have been made for businesses engaged in ecommerce and for future studies. With all these aspects, this study makes important contributions to the literature and the business environment.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBTÜ, Sosyal Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİşletmeen_US
dc.subjectBusiness Administrationen_US
dc.titleE-ticaret web sitelerine ait teknik özelliklerin tüketici algısına etkisien_US
dc.title.alternativeThe effects of technical features of e-commerce websites on consumer perceptionen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentBTÜ, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Yüksek Lisans Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record