Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorDurakoğlu, Abdullah
dc.contributor.authorAltıparmak, İpek Beyza
dc.contributor.authorCoşkun, Hamit
dc.date.accessioned2021-03-20T20:30:57Z
dc.date.available2021-03-20T20:30:57Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn2618-5784
dc.identifier.issn2618-5784
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpNeU5qRXlNZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12885/1568
dc.description.abstractPedagoji tarihinde geçmişten günümüze kadar ders kitapları, eğitim-öğretim için en önemli materyallerden biri olarak görülmüştür. Türk pedagoji tarihinde Osmanlıdan başlayarak Cumhuriyetin ilan edilmesi ve sonrasındaki değişimler ders kitaplarında ve müfredatta hep yansımalarını bulmuş ve bu materyaller şekillenerek günümüze kadar gelmiştir. Bu durum eğitim ve öğretim üzerinde ders kitaplarının öneminin ne kadar fazla olduğunun bir göstergesi olarak karşımızda durmaktadır. Her değişim ve her yenilik kendini eğitim sisteminde ve paralelinde ise müfredat eksenli olarak ders kitaplarında göstermektedir. Bu manada ders kitaplarının doğru ve çağın gereklerine uygun olarak modern koşulların şekillendirdiği bilim ve aklın temel alındığı bir şekilde oluşturulması oldukça önemlidir. Eğitim araç ve gereçlerinin doğru zeminlerde ve doğru bilgi ile hazırlanmış olması ve alanında dünyaca kabul edilmiş farklı eserlerdeki bilgiler ile çelişmemesi sistemin doğru akışı bakımından oldukça önemlidir. Buradan hareketle yapılan çalışmada 2012 ve 2018 tarihlerinde yayınlanan felsefe kitapları ele alınmıştır. Çalışmada, 2018 yılına kadar liselerin 11. sınıflarında okutulan felsefe ders kitabı ile 2018’den sonraki müfredatın ön gördüğü yani günümüzde liselerin halen 11. sınıflarında okutulmaya devam eden felsefe kitabı içeriğinin okunarak değerlendirilmesi amaçlanmış ve örnek olarak ise söz konusu kitaplar üzerinden bir içerik analizi gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışmada ders kitaplarının içeriği ve bilgi eksiklikleri tespit edilmiş ve ortaya konulmuştur. Çalışmanın sonunda felsefe ders kitaplarının içeriğine yönelik analizlere ve eleştirilere yer verilmiştir. Bu yönüyle çalışmanın ilgili alana katkı sunacağı düşünülmektedir.en_US
dc.description.abstractIn the history of pedagogy, textbooks have been seen as one of the most important materials for education. In the history of Turkish pedagogy, the proclamation of the Republic starting from the Ottoman Empire and the changes after it have always been reflected in the textbooks and curriculum, and these materials have been shaped to the present day. This situation reflects the importance of textbooks on education and training. Each change and every innovation in the curriculum and in parallel with the curriculum in the textbook shows the axis. In this context, it is very important that the textbooks are formed in a way that is correct and based on the modern conditions shaped by science and reason. The fact that educational tools and equipment are prepared with the right information and not contradicting with the information in the different works accepted in the world is very important for the correct flow of the system. In this study, philosophy books published in 2012 and 2018 were examined closely. In this study, it is aimed to read and evaluate the content of the philosophy book which is given in the 11th grade of high schools by 2018, which is the 11th grade of high schools which are still in 11th grade. In this study, the content and information deficiencies of the textbooks have been identified and put forward. At the end of the study, analyzes and criticisms were made about the content of philosophy textbooks. It is thought that this study will make a significant contribution to the related field.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.ispartofFLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi)en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitim, Eğitim Araştırmalarıen_US
dc.subjectEğitim, Özelen_US
dc.subjectFelsefeen_US
dc.subjectDin Bilimien_US
dc.titleORTA ÖĞRETİM FELSEFE DERS KİTAPLARININ İÇERİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİen_US
dc.title.alternativeEvaluation of Middle School Philosophy Textbooks in Terms of Their Contenten_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentBTÜ, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Sosyoloji Bölümüen_US
dc.authorid0000-0003-2971-3090en_US
dc.contributor.institutionauthorAltıparmak, İpek Beyza
dc.identifier.volume14en_US
dc.identifier.issue27en_US
dc.identifier.startpage393en_US
dc.identifier.endpage408en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record