Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAnlı, Gazanfer
dc.contributor.authorTaş, İbrahim
dc.contributor.authorGüneş, Zehra
dc.contributor.authorYazgı, Zeynep
dc.contributor.authorSevinç, Hümeyra
dc.date.accessioned2021-03-20T20:30:50Z
dc.date.available2021-03-20T20:30:50Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn2528-9527
dc.identifier.issn2528-9535
dc.identifier.urihttp://doi.org/10.26466/opus.442691
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpjMk1qWXdNQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12885/1505
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı Urdan ve Midgley (2001) tarafından geliştirilmiş olan Akademik Kendini En-gelleme Ölçeği’nin Türkçeye uyarlama çalışmasının yapılmasıdır. Araştırma İstanbul ilinde iki or-taokul ve iki lisede öğrenim gören 817 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada açımlayıcı faktör analizi için 405 öğrenciyi kapsayan Araştırma Grubu I ile doğrulayıcı faktör analizi için 412 öğrenciyi kapsayan Araştırma Grubu II ile çalışılmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçları orijinal formda olduğu gibi tek faktörlü yapının iyi uyum verdiğini göstermiştir (??2/sd=1,12, p<.001, RMSEA=.018, RMR=.030, GFI=.992, AGFI=.981, CFI=998, NFI=975, RFI=975, IFI=998, TLI=997). Ölçeğin Cronbach alpha iç tutatlılık katsayısı .81 olarak bulunmuştur. Ölçeğin maddele-rinin ayırt etme gücünü belirlemek için yapılan madde analizine göre ölçeğin düzeltilmiş madde-toplam korelasyonları .48 ile .63 arasında değerlere sahiptir. Ölçek için yapılan geçerlik güvenirlik analiz sonuçları ölçeğin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olarak kullanılabileceğini göstermektedir.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to make the Turkish adaptation study of the Academic Self-Handicapping Scale developed by Urdan and Midgley (2001). The study was conducted with 828 students attend-ing two middle schools and two high schools in Istanbul.In this study, 405 students participated in the research group I for exploratory factor analysis and 423 students participated in the research group II for confirmatory factor analysis. The confirmatory factor analysis results showed that the one-factor structure fit well with the original form (??2 / sd = 1,12, p <.001, RMSEA = .018, RMR = .030, GFI = .992, AGFI = .981, CFI = 998, NFI = 975, RFI = 975, IFI = 998, TLI = 997). The Cronbach alpha internal consistency coefficient of the scale was .81. According to the item analysis made to determine the discrimination power of the items of the scale, the corrected item-total correlations of the scale have values between .48 and .63. Validity of the scale Reliability analysis results indicate that the scale can be used asa valid and reliable measurement tool.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subject[No Keywords]en_US
dc.titleAkademik Kendini Engelleme Ölçeği’ni Türkçeye Uyarlama Çalışmasıen_US
dc.title.alternativeAdaptation of The Self-Handicapping Scale into Turkishen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentBTÜ, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümüen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-6141-7964en_US
dc.contributor.institutionauthorAnlı, Gazanfer
dc.identifier.doi10.26466/opus.442691
dc.identifier.volume8en_US
dc.identifier.issue15en_US
dc.identifier.startpage1198en_US
dc.identifier.endpage1217en_US
dc.relation.journalOPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record