Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorTürk, Burcu
dc.contributor.authorHamzaoğlu, Nurcan
dc.contributor.authorYayak, Aslı
dc.date.accessioned2021-03-20T20:30:48Z
dc.date.available2021-03-20T20:30:48Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn2619-9459
dc.identifier.urihttp://doi.org/10.5336/forensic.2019-70929
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpZMU16Z3hNUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12885/1483
dc.description.abstractFlört şiddeti; kişiler arası şiddet türlerinden biri olup, şiddet türleri arasında en yaygın olanlardan biridir. Flört şiddeti dünyada önemli bir sorun olup; flört şiddetinin karmaşıklığını, nedenlerini ve sonuçlarını anlamak için gösterilen çabalar önem ve gereklilik arz etmektedir. Flört şiddeti, hem ülkemizde hem de dünyada son yıllarda daha sık araştırılan bir konu hâline gelmiş olup, görülme sıklığı araştırmalara göre farklılıklar göstermiş olsa da azımsanmayacak oranlarda olduğu dikkati çekmektedir. Bu çalışmada da flört şiddeti, nedenleri, önleme çalışmalarına yönelik bir değerlendirme yapılması amaçlanmaktadır. Literatürde çeşitli tanımlamaları bulunan flört şiddetini, genel olarak, birbiriyle romantik ilişki içerisinde olan 2 kişi arasındaki şiddet olarak ifade etmek mümkündür. Flört şiddetinin nedenleri karmaşık olup, pek çok faktörün bir etkileşim içinde olmasıyla meydana geldiğini söylemek mümkündür. Flört şiddetinin risk faktörleri olarak çocuklukta istismara ve ihmale uğramak, ebeveynleri arasındaki şiddete tanıklık etmek, toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin kalıp yargılar ve şiddete ilişkin kabullenici tutumlar geliştirilmesi gibi faktörler sayılabilir. Flört şiddetine uğrayanlarda depresyon, anksiyete bozuklukları, travma sonrası stres bozuklukları, yeme bozuklukları, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, istenmeyen gebelikler ve düşükler, öz güvende azalma, utanç ve suçluluk duygularının oluşması, öfke patlamaları, intihar düşüncesi ya da girişimi gibi durumların sıklıkları da artmaktadır. Flört şiddeti, hem ülkemizde hem de dünyada yaygın olarak görülmekle birlikte nedenleri ve sonuçlarına ilişkin daha kapsamlı araştırmaların varlığına ihtiyaç duyulmakta, yanı sıra bireylerin sağlığını ve refahını artırmak için önleme ve müdahale programlarının geliştirilmesi de önem arz etmektedir. Flört şiddetinin hoş görülmediği bir iklim yaratmanın, kadını güçlendirmenin ve toplum içerisindeki statülerini iyileştirmenin, toplumsal normları değiştirmenin, flört şiddetine yönelik farkındalıkların artırılmasının ve flört şiddetini kabul edici tutum düzeylerini azaltmak için eğitim programlarının hazırlanmasının flört şiddetini önleme açısından önemli olduğu görülmektedir.en_US
dc.description.abstractDating violence is one of the most common types of violence among individuals. The violence of dating is a major problem in the world. The efforts to understand its complexity, causes and consequences of the violence of dating are important and necessary. The violence of dating has become a more frequently investigated topic in both our country and the world in recent years, but it is worth noting that the ratio is considerable although there are differences in prevalence compared to research. In this study, it is aimed to make an evaluation about the dating violence, causes and prevention studies. In the body of literature, dating violence, which has various definitions, can be expressed as violence between two people who are generally romantically involved. It is possible to say that the causes of dating violence are complex and many factors occur in an interaction. Abuse and neglect of childhood, witnessing violence among their parents, stereotypes on gender roles, and the development of acceptance attitudes towards violence can be counted among the risk factors of dating violence. Depression, anxiety disorders, post-traumatic stress disorders, eating disorders, sexually transmitted diseases, unwanted pregnancies and miscarriages, decreased self-esteem, shame and guilt feelings, bursts of anger, the frequency of situations like suicidal thoughts or initiatives increase in individuals that experienced dating violence. The violence of dating is widely seen both in our country and in the world, but there is a need for more extensive research on the causes and consequences, as well as the development of prevention and intervention programs to increase the health and wellbeing of individuals are also important. Creating a climate where dating violence is not tolerated, strengthening women and improving their status in society, changing social norms, increasing awareness about dating violence and preparing training programs to reduce the level of accepting attitudes of dating violence is important in terms of preventing the violence of dating.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.ispartofTürkiye Klinikleri Adli Tıp ve Adli Bilimler Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subject[No Keywords]en_US
dc.titleFlört Şiddeti Üzerine Bir İncelemeen_US
dc.title.alternativeAn Analysis on Dating Violenceen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentBTÜ, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Psikoloji Bölümüen_US
dc.authorid0000-0002-1112-5103en_US
dc.contributor.institutionauthorYayak, Aslı
dc.identifier.doi10.5336/forensic.2019-70929en_US
dc.identifier.volume17en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage73en_US
dc.identifier.endpage81en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record