Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÜnsal, Ömer Faruk
dc.contributor.authorBedeloğlu, Ayşe Çelik
dc.date.accessioned2021-03-20T20:30:44Z
dc.date.available2021-03-20T20:30:44Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn2149-3367
dc.identifier.issn2149-3367
dc.identifier.urihttp://doi.org/10.5578/fmbd.67348
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpBME16ZzJOZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12885/1441
dc.description.abstractGerek doğada, gerekse şehir hayatında mekanik enerjiye di ğer enerji türl eri ne kıya s l a da ha kol a y ul a şılabilmektedir. Suyun yüksek debi de a ktığı bi r a ka rs u ya ta ğı, rüzgâ rın s a l l a dığı a ğa ç da l l a rı, üzeri nden araçların geçtiği bir köprü, yürüyen bir i nsanın eklem hareketleri ve zemine p eriyodik olarak uygul adığı basınç aslında birer a tık mekanik enerji kaynağıdırlar. Rüzgar enerjis i , hi drol i k enerji gi bi büyük mi ktarlarda mekanik enerji sağlana bi l en mecra l a rda uzun yıl l a rdır enerji dönüşüm i şl emi endüstriyel olarak gerçekleştirilmektedir. Son yıllarda daha küçük miktarlarda atık enerjinin dönüşümü ve kul l a nıma s unul ma s ı i çi n na nojenera törl er üzeri ne a ra ştırma l a r yoğunl a şmıştır.en_US
dc.description.abstractMecha nical energy is more easily a ccessible i n na ture, a nd i n ci ty l i fe tha n other energy types . The wa ter i s a s tream of high activity, tree branches that the wi nd s way, a bridge over which vehicles pa s s , joi nt movement of a human a nd the pressure applied to the fl oor periodi ca l l y i s a ctua l l y a s ource of wa s te mechanical energy. For many yea rs, energy conversion process has been industrially ca rri ed out i n a l arge amount of mechanical energy s uch as wind energy, hydraulic energy. In recent years, research ha s focused on nano-generators to conversion and utilization of waste energy i n s ma l l er qua nti ti es .en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAstronomi ve Astrofiziken_US
dc.subjectBiyoloji Çeşitliliğinin Korunmasıen_US
dc.subjectBiyolojien_US
dc.subjectKimya, Analitiken_US
dc.subjectKimya, Uygulamalıen_US
dc.subjectKimya, İnorganik ve Nükleeren_US
dc.subjectKimya, Tıbbien_US
dc.subjectKimya, Organiken_US
dc.subjectFizikokimyaen_US
dc.subjectGenetik ve Kalıtımen_US
dc.subjectDeniz ve Tatlı Su Biyolojisien_US
dc.subjectMatematiken_US
dc.subjectOptiken_US
dc.subjectFizik, Uygulamalıen_US
dc.subjectFizik, Atomik ve Moleküler Kimyaen_US
dc.subjectFizik, Katı Halen_US
dc.subjectFizik, Akışkanlar ve Plazmaen_US
dc.subjectFizik, Matematiken_US
dc.subjectFizik, Nükleeren_US
dc.subjectFizik, Partiküller ve Alanlaren_US
dc.subjectİstatistik ve Olasılıken_US
dc.subjectBilgisayar Bilimleri, Yapay Zekaen_US
dc.subjectBilgisayar Bilimleri, Sibernitiken_US
dc.subjectBilgisayar Bilimleri, Donanım ve Mimarien_US
dc.subjectBilgisayar Bilimleri, Bilgi Sistemlerien_US
dc.subjectBilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliğien_US
dc.subjectBilgisayar Bilimleri, Teori ve Metotlaren_US
dc.subjectİnşaat ve Yapı Teknolojisien_US
dc.subjectEnerji ve Yakıtlaren_US
dc.subjectMühendislik, Hava ve Uzayen_US
dc.subjectMühendislik, Biyotıpen_US
dc.subjectMühendislik, Kimyaen_US
dc.subjectİnşaat Mühendisliğien_US
dc.subjectMühendislik, Elektrik ve Elektroniken_US
dc.subjectÇevre Mühendisliğien_US
dc.subjectMühendislik, Jeolojien_US
dc.subjectEndüstri Mühendisliğien_US
dc.subjectİmalat Mühendisliğien_US
dc.subjectMühendislik, Denizen_US
dc.subjectMühendislik, Makineen_US
dc.subjectMühendislik, Petrolen_US
dc.subjectGıda Bilimi ve Teknolojisien_US
dc.subjectOrman Mühendisliğien_US
dc.subjectJeokimya ve Jeofiziken_US
dc.subjectJeolojien_US
dc.subjectMalzeme Bilimleri, Biyomalzemeleren_US
dc.subjectMalzeme Bilimleri, Seramiken_US
dc.subjectMalzeme Bilimleri, Özellik ve Testen_US
dc.subjectMalzeme Bilimleri, Kaplamalar ve Filmleren_US
dc.subjectMalzeme Bilimleri, Kompozitleren_US
dc.subjectMalzeme Bilimleri, Kâğıt ve Ahşapen_US
dc.subjectMalzeme Bilimleri, Tekstilen_US
dc.subjectMetalürji Mühendisliğien_US
dc.subjectMeteoroloji ve Atmosferik Bilimleren_US
dc.subjectMaden İşletme ve Cevher Hazırlamaen_US
dc.subjectNanobilim ve Nanoteknolojien_US
dc.subjectNükleer Bilim ve Teknolojisien_US
dc.subjectPolimer Bilimien_US
dc.subjectRobotiken_US
dc.subjectTaşınım Bilimi ve Teknolojisien_US
dc.titleİletken Polimer Esaslı Nanojeneratörleren_US
dc.title.alternativeConducting Polymer Based Nanogeneratorsen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentBTÜen_US
dc.contributor.institutionauthor[0-Belirlenecek]
dc.identifier.doi10.5578/fmbd.67348
dc.identifier.volume18en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage640en_US
dc.identifier.endpage647en_US
dc.relation.journalAfyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record